Основи на гражданското право

ISBN: 978-954-9704-23-5
20,00 лв.
+

В тази книга се разглеждат основните въпроси от системата на българското гражданско право - обща част, вещно право, облигационно право, право на интелектуална собственост, семейно и наследствено право. Изградена е върху общоприети от съвременната правна наука постижения. Тя е обобщение на българското законодателство и богатата литература в тези области на правото и е предназначена за широк кръг читатели - студенти в юридически и икономически специалности, практикуващи юристи, търговци и граждани.