-10% ново

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03
9. издание
към 1 август 2023 г.
ISBN: 978-619-226-261-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    136
  • Година на издаване:
    2023
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В новото издание на сборника са отразени измененията в ЗОЗ, обнародвани в бр. 64 от 26 юли 2023 г. и бр. 66 от 1 август 2023 г. на "Държавен вестник".

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.

В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

1. Закон за особените залози

2. Закон за договорите за финансово обезпечение

3. Извлечения от:

3.1. Закона за задълженията и договорите
3.2. Търговския закон
3.3. Кодекса на търговското корабоплаване
3.4. Закона за гражданското въздухоплаване

4. Наредба за дейността на заложните къщи
5. Тълкувателни решения