-10%

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03
9. актуализирано издание
към 29 януари 2024 г.
ISBN: 978-619-226-261-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    136
  • Година на издаване:
    2024
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.

В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

1. Закон за особените залози

2. Закон за договорите за финансово обезпечение

3. Извлечения от:

3.1. Закона за задълженията и договорите
3.2. Търговския закон
3.3. Кодекса на търговското корабоплаване
3.4. Закона за гражданското въздухоплаване
3.5. Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

4. Наредба за дейността на заложните къщи
5. Тълкувателни решения