-10%

Подпомагащата страна в съдебния исков процес

ISBN: 978-954-730-579-3
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс.

Авторката фиксира своето внимание върху изясняване на процесуалната роля на третото лице-помагач в исковото съдопроизводство и условията за допустимост за участие в процеса на подпомагаща страна. Особено внимание, предвид основното му значение изобщо за института на подпомагащата страна, е отделено на правния интерес от допълнително встъпване. Изследвани са особеностите на разглеждането и завършването на исково производство при участието на подпомагаща страна. Анализирани са подробно правните последици, които законът свързва с постановяването на мотивирано съдебно решение в дело, в което е участвала подпомагаща страна.

В книгата е синтезирана и критично анализирана богата съдебна практика, което, заедно с безспорните й научни достойнства, я прави интересна за всеки практикуващ юрист, който се интересува от актуалните проблеми на гражданския процес.


Камелия Цолова е доктор по право и доцент по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Глава първа. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1. Понятие

1. Кратък исторически и сравнителноправен преглед

2. Процесуална роля

3. Определение и видове подпомагащи страни

§ 2. Приложно поле на института

1. Исково производство

2. Особени искови производства, които се отнасят до строго лични права

3. Бързо производство

4. Производство по търговски спорове

5. Производство по колективни искове

Глава втора. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

§ 1. Право на допълнително встъпване

1. Обща характеристика

2. Преклузивен срок

3. Трето лице

4. Правен интерес

§ 2. Право на привличане

1. Обща характеристика

2. Преклузивен срок

3. Главна страна, която има интерес

4. Изисквания към третото привлечено лице

§ 3. Конституиране на подпомагаща страна в делото

1. Допълнително встъпване

2. Привличане на подпомагаща страна

3. Определение на съда

Глава трета. РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО С УЧАСТИЕТО НА ПОДПОМАГАЩА СТРАНА

§ 1. Процесуално положение на подпомагащата страна

1. Ограничения на правата на подпомагащата страна

2. Правила относно съвместното процесуално участие на подпомаганата и подпомагащата страна

3. Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна

§ 2. Съдебно решение при участието на подпомагаща страна

1. Особености в съдържанието на съдебното решение

2. Някои въпроси на обжалването на съдебното решение

3. Обжалваемост на мотивите на съдебно решение по дело, водено с участието на подпомагаща страна

Глава четвърта. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ И НЕГОВИТЕ МОТИВИ

§ 1. Силата на пресъдено нещо

1. Подпомагащата страна като адресат на СПН

2. Обективни и субективни предели

3. Някои въпроси, свързани с правото на отмяна на подпомагащата и подпомаганата страна

§ 2. Доказателствена сила на мотивите

1. Становища

2. Обща характеристика

3. Условия за възникване

4. Обективни предели

5. Субективни предели

6. Съдържание и същност

§ 3. Възражение за лошо воден процес

1. Обща характеристика

2. Предмет

3. Специфични условия

4. Процесуална легитимация

5. Предявяване