-10%

Полицейска регистрация на лица

ISBN: 978-619-226-226-6
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  216
 • Година на издаване:
  2022
18,00 лв.
20,00 лв.
+

В книгата се изследва тема, която досега не е била предмет на цялостен и обстоен анализ в българската специализирана литература. Монографичният труд е първото изследване у нас, посветено на полицейската регистрация на лица по чл. 68 ЗМВР, която се осъществява от органите на МВР. Регистрацията на лица е типично полицейско правомощие, което се осъществява ежедневно от полицейските органи и има важно значение за противодействието на престъпността, за опазването на обществения ред и за защитата на националната сигурност. Разгледани са основните понятия, свързани с този институт. На основата на задълбочен анализ на актуалната правна уредба се представя юридическата характеристика на тази специфична полицейска дейност, свързана със субектите, обекта и основанията за полицейска регистрация. 
Полицейската регистрация се разглежда като специализирано производство в две относително самостоятелни и същевременно неразривно свързани части - извършването и снемането на регистрацията. Правят се редица предложения de lege ferenda за усъвършенстване на отделни елементи на нормативната уредба и за оптимизиране на организацията на дейностите и взаимодействието на органите при полицейска регистрация на лица. 
Трудът е предназначен за практикуващи юристи, полицейски служители, научни работници и студенти, както и за всички, които проявяват интерес към темата и желаят да обогатят общата си култура.


Антон Желев е преподавател по учебните дисциплини „Полицейско право“ и „Опазване на обществения ред“ във факултет „Полиция“ на Академията на МВР. Доктор в професионално направление „Национална сигурност“. 
 

Раздел първи. Историческо развитие и обща характеристика на полицейската регистрация на лица

§ 1. Кратък исторически преглед на полицейската регистрация на лица

§ 2. Основни понятия, свързани с полицейската регистрация

2.1. Обща характеристика на полицейската регистрация на лица и съпоставка с други институти

2.2. Категории лични данни, използвани за нуждите на полицейската регистрация на лица

2.3. Общественозначими цели на полицейската регистрация

Раздел втори. Юридическа характеристика на полицейската регистрация на лица

§ 1. Същност на полицейската регистрация на лица

§ 2. Субекти и обекти на полицейската регистрация на лица

§ 3. Основания за полицейска регистрация на лица

3.1. Обща и теоретична характеристика на термина „основание”

3.2. Основания за извършване на полицейска регистрация

3.3. Основания за снемане на полицейска регистрация

Раздел трети. Организация на дейността на полицейските органи при регистрацията на лица

§ 1. Извършване на полицейска регистрация на лица

1. Данни за полицейска регистрация на лица от организационни единици в системата на МВР, с компетенции и правомощия да осъществяват тази дейност

1.1. СДВР, 2 РУ – СДВР, 5 РУ – СДВР, 8 РУ – СДВР

1.2. ОДМВР – Хасково, РУ – Хасково, РУ – Димитровград, РУ – Тополовград

1.3. ОДМВР – Плевен, 1 РУ – Плевен, РУ – Левски, РУ – Долна Митрополия

1.4. ОДМВР – Сливен, РУ – Сливен, РУ – Нова Загора, РУ – Котел

1.5. ОДМВР – Русе, 1 РУ – Русе, РУ – Бяла, РУ – Ветово

1.6. ОДМВР – Перник, 1 РУ – Перник, РУ – Радомир, РУ – Брезник.

1.7. ОДМВР – Видин, РУ – Видин, РУ – Белоградчик

1.8. РДГП – Драгоман, ГПУ – Калотина, ГПУ – Белоградчик

1.9. РДГП – Бургас, ГПУ – Бургас, ГПУ – Каварна

1.10. РДГП – Аерогари, ГПУ – София, ГПУ – Летище Варна

1.11. Общо за всички изследвани организационни единици от системата на МВР

2. Данни от национални специализирани структури в системата на МВР с компетенции и правомощия да обработват и централизират цялата информация от страната за полицейската регистрация на лица

2.1. ДКИС – МВР, АИС „Централен полицейски регистър”:

2.2 НИК – МВР, Сектор „ДНК анализ”:

§ 2. Снемане на полицейска регистрация на лица

§ 3. Документални и информационни фондове и системи за обработване на лични данни, свързани с полицейската регистрация на лица

Раздел четвърти. Взаимодействие и контрол при полицейска регистрация на лица

§ 1. Взаимодействие при полицейска регистрация на лица

1.1. Вътрешно взаимодействие в системата на МВР при полицейска регистрация на лица

1.2. Взаимодействие на органите от МВР с външни за системата органи, имащи отношение към полицейската регистрация на лица

1.2.1. Взаимодействие на МВР със следователите в следствените органи на съдебната власт

1.2.2. Взаимодействие на полицейските органи в МВР с органите на Агенция „Митници”

1.2.3. Взаимодействие на полицейските органи в МВР с органите на Военна полиция

1.2.4. Взаимодействие на полицейските органи в МВР с първоинстанционния наказателен съд

1.2.5. Взаимодействие на МВР с ДАНС по информационните фондове

1.2.6. Информационно взаимодействие на МВР с Главна Дирекция „Охрана” при Министерството на правосъдието

1.2.7. Информационно взаимодействие на МВР при международно полицейско сътрудничество

§ 2. Контрол на дейността при регистрация на лица

2.1. Вътрешен контрол в системата на МВР на дейностите по полицейска регистрация на лица

2.2. Външен контрол на актовете и действията при полицейска регистрация

2.2.1. Парламентарен контрол

2.2.2. Контрол от съдилищата – национален и международен

2.2.3. Контрол от прокуратурата

2.2.4. Контрол от Комисията за защита на личните данни

2.2.5. Контрол от омбудсмана

Заключение

Използвани източници

Приложения