Повереникът в наказателния процес на Република България

ISBN: 978-954-28-4263-7
21,00 лв.
+

Институтът на повереника е класически за наказателнопроцесуалното право и съществува отдавна в българския наказателен процес. Същевременно той е един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория. В сравнителноправен аспект е получил различни разрешения в чуждестранните законодателства и правна теория.

Значимостта на това издание се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата. Развитието на института претърпя съществени законодателни промени в периода след началото на реформата на наказателнопроцесуалната система на Република България и приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс. Именно тези обстоятелства предпоставят необходимостта от цялостно теоретично изследване и анализ на фигурата на повереника в наказателния процес на фона на съвременните обществени условия.

Акцентът в изследването е поставен върху най-дискусионните в теорията и практиката въпроси и на основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.

Книгата може да бъде полезна на научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и на всички останали граждани с интерес в областта на наказателния процес.

 

Използвани съкращения
Уводни бележки

Актуалност на изследването

Кратко резюме на изложението

Използвана научна методология

Предпоставки за конституиране на повереник в наказателния процес

Лица, които могат да бъдат повереник

Основания за отвод на повереника

Процесуалното представителство на частноправните субекти в някои чуждестранни правни системи

Лица, които могат да бъдат процесуални представители

Процесуалният представител на частноправните субекти в наказателния процес трябва да е само адвокат

Конституирането на повереника в наказателния процес

Задължителна защита, осъществявана от повереника, в наказателния процес

Процесуално положение на повереника

Повереникът като представител на определена категория частноправни субекти

Лица, които могат да имат повереник

Предложение за разширяване на хипотезите, при които частноправни субекти имат право да бъдат представлявани в производството от повереник

Предложение за обединяване на защитника, повереника и особения представител в един правен институт

Повереникът и категориите участници в наказателното производство

Повереникът и принципите, функциите и задачите на наказателния процес

Участие на повереника в наказателното производство

Повереникът в различните стадии на наказателния процес

Производства, в които повереникът не участва

Повереникът и алтернативните на класическия

наказателен процес методи за решаване на спорове

Процесуални правомощия на повереника

Предложения за нови процесуални правомощия на повереника

Резултати от сравнителния анализ, които обосновават предимствата на определени положения от българската правна система във връзка с уредбата на процесуалния представител на частноправните субекти в наказателния процес

Заключение

Изводи

Предложения за развитие на правната уредба на повереника и дефиниция за повереник

Използвана литература