-10%

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2023

ISBN: 978-619-226-259-4
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    232
  • Година на издаване:
    2023
10,71 лв.
11,90 лв.
+

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, влезли в сила от 1 януари 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

чл. 1

Гла­ва пър­ва  Об­щи раз­по­ред­би (чл. 2-3)

Гла­ва вто­ра  Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10)

Раз­дел I Място на из­пъл­не­ние на достав­ки (чл. 4-8)

Раз­дел II  Място на из­пъл­не­ние на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 9-10)

Гла­ва тре­та  Да­нъч­но съ­би­тие, да­нъч­на ос­но­ва и да­нък (чл. 11-20)

Гла­ва чет­вър­та Удосто­ве­ря­ва­не на на­ли­чие на об­сто­я­тел­ст­ва за достав­ки­те (чл. 21-40)

Гла­ва пе­та Ос­во­бо­де­ни достав­ки (чл. 41-44)

Гла­ва шеста Удосто­ве­ря­ва­не на на­ли­чие на об­сто­я­тел­ст­ва за вът­ре­об­щ­но­ст­н­и­те достав­ки (чл. 45-46)

Гла­ва сед­ма Об­ла­га­не на вно­са (чл. 47-52)

Гла­ва ос­ма Опре­де­ля­не на да­нъч­но­то за­дъл­же­ние и на­чис­ля­ва­не на да­нъ­ка (чл. 53-55а)

Гла­ва де­ве­та Осо­бе­ни слу­чаи на пра­во на прис­па­да­не на да­нъ­чен кре­дит (чл. 56-61б)

Гла­ва де­се­та Огра­ни­че­ния на пра­во­то на прис­па­да­не на да­нъ­чен кре­дит (чл. 62-63)

Глава еди­на­де­се­та Ко­рек­ции на пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит (чл. 64-67б)

Глава два­на­де­се­та Прих­ва­ща­не, прис­па­да­не и въз­ста­но­вя­ва­не на ре­зул­тат за пе­ри­о­да - да­нък за въз­ста­но­вя­ва­не (чл. 68-71а)

Глава три­на­де­се­та Ре­гист­ра­ция (чл. 72-76)

Глава че­ти­ри­на­де­се­та Прекра­тя­ва­не на ре­гист­ра­ци­я­та (де­ре­гист­ра­ция) (чл. 77-77а)

Глава пет­на­де­се­та До­ку­мен­ти­ра­не на достав­ки­те (чл. 78-84)

Глава шест­на­де­се­та Достав­ки със спе­ци­а­лен ред на об­ла­га­не (чл. 85-104)

Раз­дел I Ту­ристи­чески ус­лу­ги (чл. 85-87а)

Раз­дел II Достав­ки на сто­ки вто­ра упот­ре­ба, на про­из­ве­де­ния на из­куст­во­то, на ко­лек­ци­о­нер­ски пред­ме­ти и на ан­тик­вар­ни пред­ме­ти (чл. 88-94)

Раз­дел III Спе­ци­ал­ни ре­жи­ми за об­ла­га­не на достав­ки на да­ле­ко­съ­об­щи­тел­ни ус­лу­ги, ус­лу­ги за ра­дио- и те­ле­ви­зи­он­но из­лъч­ва­не или ус­лу­ги, из­вър­ш­ва­ни по елек­т­ро­нен път, с по­лу­ча­те­ли да­нъч­но не­за­дъл­же­ни ли­ца (чл. 95-97)

Раз­дел IIIа Достав­ка на сто­ки и/или ус­лу­ги по при­ло­же­ние № 2 към гла­ва де­вет­на­де­се­та “а” от за­ко­на, с място
на из­пъл­не­ние на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та, по ко­я­то да­нъ­кът е изиску­ем от по­лу­ча­те­ля (чл. 97а)

Раз­дел IV Ин­вести­ци­он­но зла­то (чл. 98-100)

Раз­дел V Спе­ци­ал­ни раз­по­ред­би по от­но­ше­ние на но­ви пре­воз­ни сред­ст­ва (чл. 101-104)

Глава шест­на­де­се­та „а” Специ­а­лен ре­жим за ка­со­ва от­чет­ност на да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност (104а-104и)

Раз­дел I Ре­гист­ра­ция за при­ла­га­не на спе­ци­ал­ния ре­жим и прекра­тя­ва­не на ре­гист­ра­ци­я­та (чл. 104а-104г)

Раз­дел II До­ку­мен­ти­ра­не и от­чи­та­не на достав­ки­те от ре­гист­ри­ра­но ли­це, ко­е­то при­ла­га спе­ци­ал­ния ре­жим (чл. 104д-104ж)

Раз­дел III От­чи­та­не на достав­ки­те, за ко­и­то достав­чи­кът при­ла­га спе­ци­ал­ния ре­жим, от ре­гист­ри­ра­но ли­це, ко­е­то не при­ла­га спе­ци­ал­ния ре­жим (чл. 104з)

Раз­дел IV От­чет­ни ре­гист­ри (чл. 104и)

Глава се­дем­на­де­се­та Ос­во­бож­да­ва­не и въз­ста­но­вя­ва­не на да­нък в осо­бе­ни слу­чаи (чл. 105-111а)

Раз­дел I Ос­во­бож­да­ва­не при внос (чл. 105-106)

Раз­дел II Ос­во­бо­де­ни достав­ки по си­ла­та на меж­ду­на­род­ни до­го­во­ри (чл. 107-108)

Раз­дел III Ос­во­бо­де­ни достав­ки, по ко­и­то по­лу­ча­те­ли са ин­сти­ту­ци­и­те на Ев­ро­пейския съ­юз, въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на чуж­ди дър­жа­ви, ко­ман­д­ва­ния/ща­бо­ве на Ор­га­ни­за­ци­я­та на Се­вер­но­ат­лан­ти­ческия до­го­вор, дип­ло­ма­ти­чески и кон­сул­ски пред­ста­ви­тел­ст­ва, как­то и чле­но­ве­те на тех­ния пер­со­нал, меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции и чле­но­ве на та­ки­ва
ор­га­ни­за­ции (чл. 109-111)

Раз­дел IV На­чис­ля­ва­не на да­нък, дъл­жим от по­лу­ча­те­ля по си­ла­та на меж­ду­на­ро­ден до­го­вор (чл. 111а)

Гла­ва се­дем­на­де­се­та „а” Предоста­вя­не, ос­во­бож­да­ва­не и ус­во­я­ва­не на обез­пе­че­ние по чл. 176в от за­ко­на при достав­ки на теч­ни го­ри­ва (чл. 111б-111и)

Глава осем­на­де­се­та От­чи­та­не и дек­ла­ри­ра­не (чл. 112-120)

Раз­дел I От­че­ти и ре­гист­ри (чл. 112-114)

Раз­дел II Дек­ла­ри­ра­не на да­нъ­ка и справ­ки-дек­ла­ра­ции (чл. 115-120)

Глава де­вет­на­де­се­та Дру­ги за­дъл­же­ния (чл. 121-122)

Глава двадесета Задължения при несъбираеми вземания (чл. 123-127)

До­пъл­ни­тел­ни раз­по­ред­би (§ 1-1б)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би (§ 2-21)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 16 от 2007 г.) (§ 16-17)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 39 от 2008 г.) (§ 38-40)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009 г.) (§ 12-18)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 6 от 2010 г.) (§ 50-57)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 10 от 2011 г.) (§ 43-46)

Зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 84 от 2011 г.) (§ 14-15)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) (§ 19-20)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 20 от 2013 г.) (§ 21-24)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (§ 24-26)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) (§ 21-23)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 24 от 2017 г.) (§ 62-72)

Пре­ход­ни и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 58 от 2018 г.) (§ 28-30)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 3 от 2019 г.) (§ 29-32)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) (§ 32-34)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 11 от 2021 г.) (§ 7-9)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 27 от 2021 г.) (§ 47-54)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 59 от 2022 г.) (§ 53-57)

Преходни и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС (ДВ, бр. 55 от 2023 г.) (§ 37-38)

Спи­сък на при­ло­же­ни­я­та към ППЗДДС

Спра­воч­ник на ак­то­ве­те за из­ме­не­ние