-10%

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

ISBN: 978-619-226-042-2
18,00 лв.
20,00 лв.
+

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на Гражданския процесуален кодекс през 2007 г. Направена е съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия.

Въз основа на обширното историческо и сравнителноправно проучване е дефинирано понятието „преклузия“ и са изследвани произтичащите от нея последици за ответника при упражняване на защитата му по същество срещу предявения иск. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея. Направени са предложения за промяна на действащата процесуална уредба, която е неудачна и не отговаря на съвременните изисквания за конструиране на процедурата по граждански дела.

Книгата е предназначена за практикуващи юристи, научни работници и студентите, които се обучават по дисциплината Гражданско процесуално право.


Ивайло Костов е асистент по граждански процес в катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право и адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Първа глава. ПРЕКЛУЗИЯТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА В БЪЛГАРСКАТА ПРОЦЕСУАЛНА ТРАДИЦИЯ

1. Особености в производството по делата с нисък материален интерес

2. Особености на производството пред окръжния съд по Временните съдебни правила

3. Производството по ЗГС 1892

3.1. Ограниченията за посочване на защитни средства от ответника в първоинстанционното производство пред окръжния съд

3.1.1. Предварителна подготовка на делото

3.1.2. Процесуални действия на съда и страните за изясняване на фактите по спора при разглеждането на делото в откритото заседание

3.2. Ограниченията за посочване на защитни средства от ответника след приключване на първоинстанционното производство

3.3. Отмяната на изискването за подаване на писмен отговор с изменението от 1922 г.

4. Производството по ЗГС 1930

4.1. Ограниченията за посочване на защитни средства от ответника в първоинстанционното производство пред областния съд

4.1.1. Предварителна подготовка на делото

4.1.2. Процесуални действия на съда и на страните за изясняване на фактите по делото в откритото заседание

4.1.3. Ограниченията за посочване на защитни средства от ответника след първоинстанционното производство

4.1.4. Задължителна адвокатска защита

4.1.5. Промяната на модела с измененията в ЗГС 1930 от 1948 г.

4.1.5.1. Промените в производството по делата, подсъдни на околийските съдии на първа инстанция

4.1.5.2. Промените в производството по делата, подсъдни на областните съдилища на първа инстанция

5. Производството по ГПК 1952

5.1. Посочване на факти и доказателства от страните в първоинстанционното производство при действието на ГПК 1952

5.2. Ролята на съда при попълване на делото с факти и доказателства

5.3. Попълване на делото с факти и доказателства след първоинстанционното производство

6. Общ извод за процесуалната уредба до 2007 г.

Втора глава. ПОСОЧВАНЕ НА ФАКТИТЕ ПО ДЕЛОТО В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

1. Италия

1.1. Преклузията за възражения на ответника при разглеждането на делото на първа инстанция пред tribunale

1.1.1. Предварителна подготовка на делото

1.1.2. Процесуални действия на съда и на страните в откритото заседание

1.2. Ограниченията за посочване на нови факти във въззивното производство

1.3. Ограниченията за посочване на възражения от ответника в производството пред мировия съдия

2. Франция

2.1. Посочване на фактите от ответника при разглеждане на делото на първа инстанция пред tribunal de grande instance

2.2. Посочване на нови факти и възражения във въззивното производство

2.3. Особености в първоинстанционните производства, уредени в CPC, които се развиват предимно устно

3. Англия и Уелс

3.1. Преклузията за възражения на ответника в първоинстанционното производство

3.1.1. Предварителна размяна на информация преди подаването на исковата молба

3.1.2. Предварителна подготовка на делото

3.1.3. Разглеждането на делото в открито заседание по същество

3.2. Ограниченията за посочване на възражения от ответника в производството пред втората инстанция

3.3. Особености на производството по малки искове

4. Германия

4.1. Общи правила за всички производства във връзка с посочване на фактите по делото

4.2. Особени правила за посочване на фактите в производството на първа инстанция пред Landgericht

4.3. Ограниченията за посочване на възражения от ответника във въззивното производство

4.4. Особености на производството пред Amtsgericht

Трета глава. ПОНЯТИЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗА ПРЕКЛУЗИЯ

1. Понятие за възражение

1.1. Възражението като защитно процесуално действие на ответника

1.2. Видове средства за защита и моментът на преклудиране на възможността за тяхното упражняване в някои европейски правни системи

1.2.1. Франция

1.2.2. Италия

1.2.3. Германия

1.3. Правна уредба на отводите и възраженията в българския граждански процес до 2007 г.

1.3.1. Уредбата на отводите и възраженията в ЗГС 1892

1.3.2. Уредбата на отводите и възраженията в ЗГС 1930

1.3.3. Уредбата на възраженията в ГПК 1952

1.3.4. Правна уредба на възраженията по ГПК 2007

2. Понятие за преклузия в гражданския процес

2.1. Процесуалното бездействие и неговите последици

2.2. Преклузията на процесуални права и преклудиращото действие на СПН

2.3. Последици на преклузията на процесуални права

Четвърта глава. ПРЕКЛУЗИЯТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА В ОТДЕЛНИТЕ СТАДИИ И ФАЗИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Преклузията за възражения на ответника в стадия на предварителната подготовка на делото в първоинстанционното производство

1.1. Функции на отговора на исковата молба като част от предварителната подготовка на делото

1.2. Последици от неупражняването в срок на правото на отговор на исковата молба

1.3. Може ли да бъдат избегнати последиците от настъпилата преклузия на възраженията на ответника?

1.3.1. Процесуални механизми за преодоляването на извинителното бездействие на ответника. Възстановяване на срок

1.3.2. Съществуват ли процесуални механизми за преодоляване на неизвинителното бездействие на ответника?

1.3.3. Преклузията на възраженията, свързани с относителните процесуални предпоставки

1.3.4. Преклузията на възраженията по същество

2. Ограничения за посочване на възражения в откритото заседание

2.1. Недопустимост за посочване на нови възражения в процедурата по изясняване на фактите по спора във връзка с дадените указания

2.2. Посочване на нови възражения в съответствие с изискването на чл. 147 ГПК

3. Предложения за промяна на правната уредба на първоинстанционното производство

4. Ограниченията за използване на нови защитни средства от ответника след първоинстанционното производство

Пета глава. ПРЕКЛУЗИЯТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА И ПРИНЦИПИТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

1. Съответствие на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България

2. Принципът за установяване на истината и преклузията за възражения на ответника

3. Принципът за сътрудничество между съда и страните и преклузията за възражения на ответника

4. Принципът за равенство на страните и преклузията за възражения на ответника

4.1. Изменението на основанието на иска в светлината на принципа за равенството на страните

4.2. Преклузията за възражения на ответника в хипотезите на уважен частичен иск и при изменение на иска чрез увеличаване на неговия размер

4.3. Принципът за равенство на страните и задължителната адвокатска защита

5. Преклузията за възражения на ответника и принципът за разглеждане и решаване на делото в разумен срок