-10%

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

ISBN: 978-954-730-907-4
11,70 лв.
13,00 лв.
+

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков. Темата представлява важен кръстопът на материалното и процесуалното гражданско право, докосвайки се до преобразуващите субективни граждански права, европейската полемика относно обособяването на конститутивните искове, силата на пресъдено нещо на преобразуващото решение и същността на неговото преобразуващо действие. Според автора допустимостта на преобразуващия иск е свързана с една специфична абсолютна процесуална предпоставка – искът трябва да има за свой предмет преобразуващо материално право. За него няма съмнение, че решението по преобразуващ иск се ползва със сила на пресъдено нещо, състояща се от установяване на преобразуващото субективно право и от постановяване на материалноправната промяна – конститутивното действие. Последното го отличава от всички други съдебни решения. Изложението се занимава и със сложния анализ за границите на преобразуващото действие – макар стриктно да обвързва само страните, в редица случаи то рефлектира и върху материалноправната сфера на трети лица, които неизбежно се съобразяват с настъпилата промяна.

40 години след първото издание книгата не е загубила качествата си, тъй като темата принадлежи към класиката на гражданския процес, макар да е писана при действието на ГПК-1952. Актуалността й не е накърнена от ГПК-2007, който за щастие не засегна координатната система на българското гражданско процесуално право. Тя е една интересна спирка в развитието на българския граждански процес, където любознателният читател може смислено да си почине и да събере сили за следващия път нагоре.

Въведение

§ 1. Постановка на проблемата

§ 2. Терминологични бележки

Глава първа. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ

§ 3. Споровете по въпроса съществуват ли преобразуващи искове и преобразуващи решения в буржоазната правна литература

§ 4. Поглед върху историческото развитие на преобразуващия исков процес

§ 5. Мястото на преобразуващия исков процес в системата от способи за защита и съдействие на субективните граждански права. Близост между него и охранителния процес и отграничаването им

§ 6. Особена процесуална регламентация?

Глава втора. ПРЕОБРАЗУВАЩИ ИСКОВЕ

§ 7. Предмет на преобразуващия иск

§ 8. Характеристика на преобразуващите субективни граждански права

I. Прилики между преобразуващите субективни граждански права и притезанията

II. Специфични белези на преобразуващите субективни граждански права – различия между тях и притезанията

III. Начин на упражняване на преобразуващите субективни граждански права

§ 9. Видове преобразуващи искове

§ 10. Особености при предпоставките за допустимост на преобразуващите искове. Отношение към общата правораздавателна компетентност по граждански дела. Процесуална легитимация

§ 11. Процесуална субституция при преобразуващите искове. Участие на прокурора

§ 12. Обезпечаване на преобразуващите искове

§ 13. Преобразуващите искове и други процесуални институти

I. Другарство при преобразуващите искове

II. Участие на трети лица

III. Обективно съединение

IV. Изменение на иска

§ 14. Вписване на исковите молби, с които се предявяват някои преобразуващи искове

§ 15. Погасителна давност. Преклузивни срокове

Глава трета. ПРЕОБРАЗУВАЩИ РЕШЕНИЯ

§ 16. Правни последици (действия) на решението по преобразуващ иск

§ 17. Преобразуващото решение и силата на пресъдено нещо

§ 18. Същност на преобразуващото действие

I. Предмет на преобразуващото действие

II. Съдържание на преобразуващото действие. Видове конститутивни последици

III. Основания и предели на преобразуващите правомощия на правораздаващия орган

§ 19. Отграничаване на преобразуващото действие от допълнителните и рефлексните действия

§ 20. Съществуват ли процесуалноправни преобразуващи решения?

§ 21. Преобразуващото решение като юридически факт

§ 22. Субективни предели на преобразуващото действие

§ 23. Предели на преобразуващото действие във времето

I. Преобразуващо действие занапред

II. Преобразуващо действие с обратна сила

§ 24. Неизпълняемост на решението в преобразуващата му част

§ 25. Отмяната на влязло в сила решение по преобразуващ иск и нейното действие върху правата на страните и на третите лица

I. Действие на отмяната по отношение на страните

II. Действие на отмяната по отношение на правата на трети лица, придобити в периода от влизането на решението по преобразуващ иск в сила до неговата отмяна