Престъпления против правосъдието в наказателното право на Република България

ISBN: 978-954-28-4058-9
23,00 лв.
+

Настоящото научно съчинение представлява последователно и задълбочено изследване на проблемите относно наказателноправната закрила на правосъдието. Научната работа е изградена върху тезата, че престъпленията по Раздел III от Глава VIII в Особената част на НК са общественоопасни деяния, които засягат отделни страни (аспекти) от осъществяването на правосъдието, като специфична държавна функция на органите на съдебната власт. Като своеобразен научен фундамент на изложението служи Глава първа, в която е направен детайлен анализ на системата на престъпленията против правосъдието. Глава втора е посветена на характеристиката на общите (недлъжностните) престъпления против правосъдието, които са изследвани съобразено застъпените становища в доктрината и съдебната практика. В Глава трета е разкрита същността и особеностите на длъжностните престъпления против правосъдието, като избраният подход на изложение е следният: подробен анализ на отделните състави, съпоставка и отграничения. В заключението авторът излага в синтезиран вид най-съществените резултати от научното изследване и формулира конкретни предложения de lede ferenda, които биха допринесли за осъвременяването и разширяването на наказателноправната закрила на правосъдието.

Използвани съкращения
Въведение
Обща характеристика и система на престъпленията против правосъдието

Същност и значение на правосъдието като функция на съдебната власт

Кратък исторически преглед на престъпленията против правосъдието

Обект на престъпленията против правосъдието

Обща характеристика на обективната страна на престъпленията против правосъдието

Субект на престъпленията против правосъдието

Обща характеристика на субективната страна на престъпленията против правосъдието

Наказанията за престъпления против правосъдието

Престъпленията против правосъдието и основните принципи на наказателния процес

Система на престъпленията против правосъдието

Общи (недлъжностни) престъпления против правосъдието

Набедяване (чл. 286 НК)

Склоняване на длъжностно лице (чл. 289 НК)

Лъжесвидетелствуване (чл. 290, ал. 1 НК)

Даване на неверен превод или невярно тълкуване (чл. 290, ал. 2 НК)

Невярно документиране в писмена декларация (чл. 290а НК)

Даване на невярно заключение от вещо лице (чл. 291 НК)

Отпадане на наказуемостта и наказателната отговорност (чл. 292 НК)

Подбуждане към престъпление по чл. 290, чл. 290а, чл. 291 (чл. 293 НК)

Заблуждение на орган на съдебната власт (чл. 287а НК)

Лично укривателство (чл. 294 НК)

Осуетяване изпълнението на съдебно решение и неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие (чл. 296, ал. 1 НК)

Унищожаване, повреждане, укриване или отчуждаване на присъдена вещ (чл. 296, ал. 2 НК)

Нарушаване на забрана за посещение на спортни мероприятия (чл. 296, ал. 3 НК)

Неизпълнение на парично задължение, присъдено със съдебен акт (чл. 293а НК)

Бягство на затворник чл. 297 НК

Сговор за бягство на затворници (чл. 298 НК)

Длъжностни престъпления против правосъдието

Осуетяване на наказателно преследване (чл. 288 НК)

Изтръгване на признание, показание, заключение или информация чрез противозаконни принудителни действия от длъжностно лице (чл. 287 НК)

Забавяне привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда (чл. 295 НК)

Самоволно освобождаване или пускане на затворник да избяга (чл. 299 НК)

Заключение
Библиография