-10%

Престъпленията против спорта по българското наказателно право

ISBN: 978-619-226-137-5
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Книгата е първото цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като актуален проблем на съвременния обществен живот. Централно място в нея е отделено на критичния анализ на законодателната уредба на този относително нов институт в българското наказателно право. Последователно са разгледани социално-икономическите, историческите и юридическите характеристики на престъпленията против спорта, съотнесени със съдебната практика по прилагането на глава VІІІа от Наказателния кодекс.

Направени са обстоен сравнителноправен анализ по отношение на други аналогични престъпления в българския НК и съпоставка с относимата нормативна уредба на други европейски държави и с наказателното право на Европейския съюз. В тази светлина авторът е предложил новаторски подход към посегателствата срещу спорта, разглеждайки ги като вид престъпления с международен елемент (конвенционни престъпления). Изследването има интердисциплинарен характер, включвайки в себе си материя от спортното право, международното наказателно право, наказателния процес, криминалистиката, арбитража и други клонове на правната наука.

Съчинението е предназначено за практикуващите юристи и правозащитните органи, за представителите на академичните и спортните среди и за всички граждани, интересуващи се от проблемите на спортното право.


Mирослав Овчаров е доктор по наказателно право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а като временен преподавател изнася лекции по разгледаната в книгата тема в Националния институт на правосъдието. Последователно е работил като прокурор в Районната прокуратура – Велико Търново, и Районната прокуратура – Горна Оряховица, а понастоящем е прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново.

Глава първа. Спортът като обект на наказателноправна защита

Част І. Отношения със спортното право – връзка между материалноправна регулация
и наказателноправна защита на спорта

1.   Спортът като социален феномен

2.   Понятие за материално спортно право

3.   Международен аспект на спортното право

4.   Престъпленията против спорта – естествено продължение на нормативната регулация на спортната дейност

Част II. Историческо развитие на института и свързаните с него обществени отношения
в България и дефиниране на потенциала за наказателна регулация на спорта като социално явление

1.   Социална и организационна база за регламентиране на престъпленията против спорта – състояние и развитие на спортната дейност в страната от Освобождението до днес

2.   Исторически преглед на относимото законодателство

Част III. Наказателноправна защита на отношенията в сферата на спорта

1.   Принципи на наказателната политика в Република България в областта на спорта

2.   Международно сътрудничество в борбата с престъпленията против спорта

3. Посегателствата срещу спорта като престъпления с международен характер

Глава втора. Анализ на актуалното законодателство и съдебна практика

Част I. Обща характеристика, система и наказуемост на престъпленията против спорта, критичен прочит на актуалната правна уредба

1.   Родов обект, предмет и средство

2.   Субект, обективна и субективна страна

3.   Видове и система

4.   Наказуемост и подсъдност

5.   Предимства и недостатъци на законодателната формулировка

Част II. Представяне на наличната практика по прилагането на глава VIIIа от НК

1.   Обобщение на статистическите данни

2.   Практически проблеми и тактически насоки при разкриване и доказване на престъпленията против спорта

Част III. Съпоставка между престъпленията против спорта и други подобни престъпни състави за определяне на систематическото им място в НК

1.   Отношение към принудата

2.   Отношение към измамата

3.   Отношение към изнудването

4.   Отношение към подкупа, търговията с влияние и подкупа в стопанската сфера

5.   Отношение към престъпленията на склоняване

6.   Отношение към престъпленията по служба

7.   Отношение към организирането на незаконен хазарт и участието в него

8. Отношение към спортното хулиганство

Глава трета. Сравнителноправно изследване на престъпленията против спорта

Част І. Отношения на наказателноправната уредба в България с правото на Европейския съюз

1.   Влияние на правото на Европейския съюз върху българската правна система

2.   Значение на източниците на европейското наказателно право за въвеждане на престъпленията против спорта в българския Наказателен кодекс

Част II. Съпоставка на българското наказателно право със законодателството на държавите от европейското правно семейство (континентална правна система)

1.   Законодателен подход на европейските държави към манипулирането на спортни състезания

2.   Съпоставка на относимата нормативна уредба в България с други европейски държави

А. Федерална република Германия

Б. Кралство Испания