Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство

ISBN: 978-954-28-3800-5
25,00 лв.
+

Наказателното производство на Република България, провеждано по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), обхваща две фази – досъдебно производство и съдебно производство. Всяка от тях обуславя сложни процесуални взаимоотношения между субектите на наказателно-процесуални отношения и между страните в съдебното производство. Съдебният контрол на досъдебното наказателно производство включва два основни компонента – съдебен контрол на първия стадий от досъдебната фаза – провежданото „разследване“ от разследващ полицай, разследващ митнически инспектор или следовател, и съдебен контрол на втория стадий от досъдебната фаза – „действия на прокурора след завършване на разследването“ при вече образувано съдебно производство.
В най-голяма степен съдебният контрол пряко може да окаже влияние върху изхода на досъдебното наказателно производство в първия му стадий, а именно при провеждане на разследването и по-конкретно при тези действия по разследването, които почти винаги не могат да бъдат повторени, като ако съдът не одобри тези действия, това често води до абсолютната невъзможност да бъдат приобщени важни доказателства, имащи отношение към предмета на доказване. Извършването на незаконосъобразни действия по разследване е предпоставка за нарушаването на основните човешки права и свободи, регламентирани в ЕКЗПЧОС, Конституцията на Република България и в други законови и подзаконови нормативни актове. Именно тези права и свободи съдебният контрол на досъдебното наказателно производство е призван да защити и гарантира.
Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация е достатъчно ефективен и дали осигурява законосъобразното провеждане на досъдебното наказателно производство, като взема предвид не само българското, но и руското, френското и германското досъдебно наказателно производство.

Исторически преглед и анализ на съдебния контрол върху досъдебното наказателно производство в България

Исторически преглед на наказателно-процесуалното законодателство на Република България по отношение на съдебния контрол на досъдебното наказателно производство от периода от освобождението на България от османско робство (3.03.1878 г.) до 4.02.1952 г.

Исторически преглед на наказателно-процесуалното законодателство на Република България по отношение на съдебния контрол на досъдебното наказателно производство от периода от 5.02.0952 г. до 28.02.1975 г.

Исторически преглед на наказателно-процесуалното законодателство на Република България по отношение на съдебния контрол на досъдебното наказателно производство от периода от 1.03.1975 г. до 28.04.2006 г.

Съдебен контрол върху първия стадий от досъдебното наказателно производство - „разследване“

Разкриване и разследване на престъпления - понятия

Разкриване на някои от признаците на престъплението, имащи отношение към съдебния контрол на досъдебното наказателно производство

Етапи на разследването

Съдебен контрол на способите на доказване „претърсване“, „изземване“, „обиск“, „задържане и изземване на кореспонденция“, „следствен експеримент“, „оглед“, „свидетелстване“ и „изземване на образци за сравнително изследване от обвиняем или свидетел“

Съдебен контрол на някои от особените правила, предвидени в НПК

Съдебен контрол на специални разузнавателни средства по НПК

Съдебен контрол на мерките за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда

Съдебен контрол на разпита на обвиняем и свидетел пред съдия по НПК

Съдебен контрол на връщането на предмети, приобщени като веществени доказателства по досъдебно наказателно производство

Съдебен контрол на разкриването на банкова тайна по чл. 62 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и на данъчна и осигурителна информация по чл. 75 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Поемните лица в българския наказателен процес и тяхната роля при осъществяването на гражданския контрол на досъдебното наказателно производство

Докладите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и приложенията към тяхх - мястото и ролята им в наказателния процес

Съдебен контрол върху втория стадий от досъдебното наказателно производство - „Действия на прокурора след завършване на разследването“

Ролята на прокурора като ръководещ досъдебното производство

Съдебен контрол в съдебното производство на внесения от прокурора в съда обвинителен акт

Съдебен контрол на прекратяването на досъдебното наказателно производство

Съдебен контрол на спирането на досъдебното наказателно производство

Последващ съдебен контрол на проведеното досъдебно производство при образувано съдебно производство - разпоредителното заседание в съдебното производство

Европейската прокуратура - мястото и ролята ѝ в досъдебната фаза на наказателния процес

Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство в Германия, Русия и Франция

Германия

Русия

Франция