2010 г.: Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

14–16 май 2010 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд

ПЕТЪК, 14 май 2010 г.

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.30–12.30 Управление и представителство на търговски дружества – Таня Бузева

– ограничаване на представителната власт

– оттегляне на представителната власт

– съдебно оспорване на решенията на органи на търговски дружества

– обвързаност на управителните органи от указанията на акционерите; отговорност

11.00–11.30 кафе пауза

12.30–13.30 обяд

13.30–17.00 Производство по търговски дела – Борислав Белазелков

– гражданскоправен и търговски спор

– задължението за конкретизиране на исковата претенция и обективното съединяване на искове

– отводи, становища, оспорвания, възражения, реплики и дуплики

– преклузия на възможностите за изменение на иска и включване на нови правоотношения в предмета на делото

– обвързваща сила на доклада по делото и указанията на съда, промени в доклада, нови указания

– нови обстоятелства и нови доказателства

– възражения за прихващане след срока за отговор на исковата молба

– разглеждане на делото в открито и в закрито заседание

– обявяване на решението и връчване на преписи

– последици от разглеждането на търговски спор по общия ред и на граждански спор по реда на производството за разглеждане на търговски спорове

15.00–15.30 кафе пауза

СЪБОТА, 15 май 2010 г.

9.30–12.30 Производство пред първата инстанция – Хрипсиме Мъгърдичян

– уредба на призоваването

– концентрационно начало, преклузии

– съдържание на доклада според чл. 146 ГПК

– постановяване на решението

– решение при признание на иска

– неприсъствено решение

11.00–11.30 кафе пауза

12.30–13.30 обяд  

13.30–17.00 Заповедно производство – Хрипсиме Мъгърдичян

– основен вариант на заповедното производство

– заповед за незабавно изпълнение

– защита на длъжника срещу заповедта за изпълнение

15.00–15.30 кафе пауза

НЕДЕЛЯ, 16 май 2010 г.

9.30–13.00 Актуални въпроси на касационното производство – Светла Цачева

– допускане на касационното обжалване (ТР № 1/2009 г. от 19.02.2010 г., ВКС, ОСГТК)

– редовност на касационната жалба

– разглеждане на касационната жалба

– обжалване на определенията пред ВКС

11.00–11.30 кафе пауза  

13.00–13.30 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара