2018 г.: Семинар: Нотариална дейност

18–20 октомври 2018 г., София, парк-хотел „Москва“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Красимир Влахов, съдия във Върховния касационен съд
Георги Георгиев, преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Венцислав Петров, преподавател по гражданско и облигационно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Програмата съответства на Списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси и акцентира на последните изменения в нормативната уредба и съдебната практика.
На семинара ще бъдат обсъдени практически въпроси и казуси и ще бъде отделено време за конкретно поставени от участниците въпроси.

ПРОГРАМА

18 октомври 2018 г., четвъртък

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.30–13.00 лекция

Собственост и ограничени вещни права. Придобивна давност. Държавни и общински имоти. Урегулиране на недвижими имоти. Възстановяване (реституция) на правото на собственост.

Лектор Валя Гигова

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–14.00 обяд

14.00–17.30 лекция

Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел – видове, управление и представителство. Сделки с търговски предприятия. Търговско представителство

Лектор Георги Георгиев

15.30–16.00 кафе пауза

19 октомври, петък

9.00–12.30 лекция        

Недействителност на сделките. Представителство. Упълномощаване и преупълномощаване. 

Лектор Венцислав Петров

10.30–11.00 кафе пауза

12.3013.30 обяд

13.3017.00 лекция

Вписване на актове. Процедури за вписване, отбелязване и заличаване. Книги по вписванията. Валидизационни закони

Лектор Валя Гигова

15.00–15.30 кафе пауза

20 октомври, събота

9.00–13.00 лекция

Нотариални производства. Нотариални удостоверявания. Нотариален акт. Доказване на правото на собственост. Доказателства и доказателствени средства

Лектор Красимир Влахов

10.30–11.00 кафе пауза

13.00 връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара