2015 г.: Семинар: Нотариална дейност

19–21 март 2015 г., София, хотел „Родина“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Програмата съответства на Списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси и акцентира на последните изменения в нормативната уредба и съдебната практика.
На семинара бяха обсъдени практически въпроси и казуси, както и беше отделено време на конкретно поставени от участниците въпроси.
 

ПРОГРАМА

19 март (четвъртък)

8.30-9.30 - регистрация на участниците

9.30-13.00

Собственост и ограничени вещни права. Придобивна давност. Държавни и общински имоти. Възстановяване на правото на собственост

Лектор Валя Гигова

11.00-11.30 - Кафе пауза

13.00-14.00 - Обяд

14.00-17.30

Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел - видове, управление и представителство. Сделки с търговски предприятия. Търговско представителство

Лектор Александър Кацарски

15.30-16.00 - Кафе пауза

20 март (петък)

9.30-13.00

Представителство. Упълномощаване и преупълномощаване. Недействителност на сделките

Лектор Кристиан Таков

11.00-11.30 - Кафе пауза

13.00-14.00 - Обяд

14.00-17.30

Вписване на актове. Процедури за вписване, отбелязване и заличаване. Книги по вписванията

Лектор Валя Гигова

15.30-16.00 - Кафе пауза

21 март (събота)

9.30-13.00

Нотариални производства. Нотариални удостоверявания. Нотариален акт. Доказване правото на собственост. Доказателства и доказателствени средства

Лектор Светла Цачева

11.00-11.30 - Кафе пауза

13.00-14.00 - Обяд

14.00-17.30

Имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор. Наследяване. Завещания

Лектор Кристиан Таков

15.30-16.00 - Кафе пауза

17.30

Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара