2009 г.: Семинар: Законът за устройство на територията

4–6 ноември 2009 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Валентина Бакалова, адвокат
инж. Красимира Божкова, началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна
Асен Дюлгеров, адвокат
Савин Ковачев, водещ експерт в областта на устройственото планиране и строителството

СРЯДА

Отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт
13.00–16.00 настаняване и регистрация
16.00–17.30
Практически проблеми на допускането, изработването, съгласуването и одобряването на подробни устройствени планове за обекти на техническата инфраструктура
лектор Валентина Бакалова
• устройствена основа за изграждане на обекти на
 инженерната и транспортна инфраструктура във и извън урбанизираните територии
• особености при определяне на обхвата и съдържанието на проектите за ПУП за площни и линейни
 обекти на техническата инфраструктура
• правила и нормативи за прилагане на устройствените планове за изграждане на инфраструктурни обекти
• предпоставки за разрешаване на строителството

17.30–18.00 кафе пауза
18.00–19.00 дискусия по темата
20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК
закуска
9.30–11.00
Актуални въпроси на прилагането на действащите подробни устройствени планове след влизане в сила на кадастралната карта
лектор Валентина Бакалова
• несъответствия между кадастралната карта и кадастралната основа на подробния устройствен план
• основания за изменение на подробния устройствен план и на одобрената кадастрална карта
• издаване на виза за проектиране и изходни данни
 за проектиране

11.00–11.30 кафе пауза
11.30–12.30 дискусия по темата
12.30–13.30 обяд

16.30–17.30
Взаимодействие между общините и службите по геодезия, картография и кадастър при отразяване в кадастралната карта на приложените устройствени планове
лектор Красимира Божкова
• задължения на общините, на експлоатационните
 дружества и на собствениците на поземлени имоти за отразяване в кадастралната карта на новоизградени и реконструирани обекти и на съоръженията на
 техническата инфраструктура
• издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР
• предоставяне на кадастрални данни

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00
Проблеми при вписванията на актовете, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права по Закона за устройство на територията
лектор Асен Дюлгеров
• актове и сделки, свързани с регулации
 (чл. 15–17, § 8 ПР ЗУТ)
• договори и заповеди за учредяване право на
 преминаване (сервитути) (чл. 192–193 ЗУТ)
• договори и актове (декларации-съгласия) за учре-
 дяване право на надстрояване, присъединяване на
 общи части, създаване на нов самостоятелен обект
 от обща част (чл. 183–185 ЗУТ)
• други актове, подлежащи на вписване по ЗУТ

20.00        вечеря

 

ПЕТЪК
закуска

9.30–12.30
Заключителна дискусия по темите на семинара с участието на лекторите
модератор Савин Ковачев
• акцент върху най-важните проблеми от предишните
 два дни
• споделяне на добри практики от участниците
• разглеждане на типични казуси от практиката
• обсъждане на проблеми на действащата нормативна
 уредба

11.00–11.30 кафе пауза

Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

12.30–13.30 обяд

отпътуване