Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

ISBN: 978-954-28-3759-6
16,00 лв.
+

Съкратеното съдебно следствие в първа инстанция е въведено с действащия НПК, приет през 2005 г., в сила от 29.04.2006 г. За недългия период на действието му, правната му уредба претърпя значителни изменения и допълнения.
Книгата се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историческото му развитие и е направено разграничение на съкратения процес от останалите производства, отклоняващия се от общия ред за разглеждане и решаване на наказателни дела в Наказателно-процесуалния кодекс. Детайлно е разгледана процедурата по предварително изслушване и развитието на производството по всяка от формите му, като се акцентира върху възникналите от приложението му теоретични спорове и практически проблеми.
Книгата би била полезна за студенти по право и за всички лица, чиято професионална дейност е свързана с участието в наказателни дела.


Вероника Бозова е доктор по наказателно процесуално право и съдия в Районен съд – гр. Враца.