Свободата на религията и наказателното право

ISBN: 978-619-01-1001-9
19,00 лв.
+

Описание

Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – значението на наказателното право в нея. Анализът се основава на законодателните решения в конституционната уредба за закрепването на тази свобода в каталога на основните права и свободи и влиянието върху съдържанието на тази уредба на отношенията между държавата и религиозните институции през различните исторически периоди, както и на международните и европейските стандарти, които са относими към нея. На тази база се извежда авторовата теза за ролята на наказателното право в правната уредба, свързана със свободата на религията. Наказателноправната ѝ защита е важна гаранция за нормалното упражняване на тази свобода и съставлява част от защитата на основните права и свободи на човека. Наред с нея наказателното право е и един от юридическите механизми, чрез които се осигурява ефективността на забраните и ограниченията, свързани със свободата на религията. 

В изследването се проследява в сравнителен план изграждането и развитието на правната уредба на свободата на религията от Конституцията на Княжество България до Конституцията на Република България от 1991 г. и връзката ѝ със съответния наказателен закон от Наказателния закон от 1896 г. до действащия Наказателен кодекс. Чрез същия подход се представя и анализът на отделните видове престъпления, които са от значение за обсъжданата проблематика.

За автора

Николета Кузманова е доктор по наказателно право и главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. От 1999 г. е преподавател по наказателно право. 

Автор е на монографията „Наказателноправна защита на политическите права на гражданите“ (2015), както и на множество статии и студии в специализирани издания в областта на наказателното право. Съавтор е на „Престъпления против избирателното право. Методика за разследване“ (2011) и на учебното помагало „Противодействие на организираната престъпност“ (2012), съдържащо анализ на съставите на престъпленията, които са подсъдни на специализирания наказателен съд.

Увод
Свобода на религията

Терминологични бележки

Развитие на правната уредба на съдържанието на свободата на религията

Свободата на религията според Конституцията на Република България от 1991 г.

Същност на свободата на религията като основна свобода на човека

Начини на упражняване на свободата на религията

Предели на правна регулация на свободата на религията

Наказателноправна защита на свободата на религията

Общи положения

Обект на престъпленията против свободата на религията

Обща характеристика и система на престъпленията против свободата на религията

Пречене да се упражнява свободата на религията - чл. 205 НЗ от 1896 г., чл. 304, ал. 1 НК от 1956 г. и чл. 165, ал. 1 НК

Принуда да се участва в религиозни обреди и служби - чл. 304, ал. 2 НК от 1956 г. и чл. 165, ал. 2 НК

Проповядване на омраза на религиозна основа - чл. 173, ал. 2 НЗ от 1896 г., чл. 303 НК от 1956 г. и чл. 164, ал. 1 НК

Насилие, основано на религиозна нетърпимост - чл. 272, ал. 2 НК от 1956 г. и чл. 162, ал. 2 НК

Оскверняване на религиозни сгради или символи

Участие в тълпа, събрана за нападение, основано на религиозна нетърпимост, и участие в организация или група, създадена с цел извършване в организация или група, създадена с цел извършване на престъпление, основано на религиозна нетърпимост

Други престъпления против свободата на религията

Наказуемост на престъпленията против свободата на религията

Изводи и предложения

Наказателна отговорност за нарушаване на забраните и ограниченията, свързани със свободата на религията

Правна уредба на забраните на ограниченията, свързани със свободата на религията

Обща характеристика на правните последици при нарушаване на забраните или ограниченията, свързани със свободата на религията

Видове престъпления при нарушаване на забраните или ограниченията, свързани със свободата на религията

Изводи

Заключение
Използвана литература