-10%

Унищожаемост на договорите поради измама

ISBN: 978-619-226-138-2
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  224
 • Година на издаване:
  2019
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Книгата представлява първото самостоятелно изследване у нас на измамата като основание за унищожаемост на договорите. Разгледани са три ключови проблема: понятието за измама, нейният фактически състав като порок на волята и особени хипотези.

Изследванията по темата ясно открояват двуликия характер на това основание за унищожаемост. От една страна, измама е налице само ако в съзнанието на измамения контрахент съществува грешка, която е и отделен порок на волята, Анализирана е сериозната близост (но не и препокриване) между измамата и грешката, както и значението на видовете грешки за приложното поле на измамата.

От друга страна, характерно за измамата е, че тази грешка е резултат от морално укоримо поведение, извършено най-често от другия съдоговорител. Това поведение има деликтна окраска и налага паралел с други основни гражданскоправни институти (най-вече на отговорността). На места анализът дори „надскача” границите на гражданското право – при сравнението между гражданската и наказателната измама.

Проблематиката е класическа за гражданското право. Паралелно с вижданията на българската правна наука и изводите, формирани от практиката, се разглеждат и основните положения във водещата съвременна чуждестранна доктрина и юриспруденция. В книгата са взети предвид и уредбите на измамата, съдържащи се в по-важните източници на soft law.

Ако грешката се сочи като най-важния порок на волята, то измамата е може би най-зрелищният и най-разпознаваемият.


Ангел Шопов е преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на книгата „Унищожаемост на договорите поради грешка" („Сиби”, 2013) и на публикации в периодичния правен печат.

Глава първа. Понятие и историческо развитие на правните възгледи за измамата

§ 1. Измамата сред пороците на волята

1.   Психологически обяснения на пороците на волята

1.1. Причини за разминаването между воля и изявление

1.2. Последица от въздействието на определени фактори

1.3. Обобщение и опит за дефиниция

2. Мястото на измамата сред пороците на волята

§ 2. Езиков и юридически смисъл на термина

§ 3. Историческо развитие на измамата при договаряне

1.   Възгледите за dolus в Древния Рим

1.1. Предварителни бележки

1.2. Dolus, dolus bonus и dolus malus

1.3. Защитата срещу dolus

2.   Възгледите за измамата през Средновековието

2.1. Развитие през Ранното средновековие и по-нататък

2.2. Идеите на естественоправната школа

2.3. Концепциите във френската правна мисъл от Късното средновековие

2.4. Кратко обобщение за развитието през Средновековието

3.   Развитие след Великата френска революция до наши дни

3.1. Уредба във Френския граждански кодекс

3.2. Учението за измамата в Германия. Уредбата на ГГЗ

3.3. Сравнение между френската и немската уредба. Поглед към ИГК и ЗЗД

4. Обобщение във връзка с историческото развитие

Глава втора. Фактически състав на измамата като основание за унищожаемост на договорите

§ 1. Още сравнителноправни данни и подходът на българското право

1.   Допълнително обосноваване

2.   Особености на фактическия състав на измамата

3.   Подходът на другите правни системи

4.   Фактически състав на измамата при договаряне по българското право

§ 2. Умишленото въвеждане в заблуждение – първи елемент от фактическия състав

1.   Умисълът за измама

1.1. Съдържание

1.2. Преддоговорното задължение за информация и умисълът

1.3. Измамливият умисъл и умисълът при преддоговорната и договорната
отговорност

2.   Въвеждането в заблуждение – материалният елемент

2.1. Чрез действие

2.2. Измама чрез бездействие

2.2.1. Бездействието в правото

2.2.2. Бездействието при измамата

2.2.3. Сравнителноправен преглед на възгледите за измамливото
бездействие

2.2.4. Изводи

§ 3. Вторият елемент от фактическия състав – невярната представа за действителността
у измамения

1.   Обхватът на грешката, предизвикана у измамения

2.   Измама при алеаторните договори?

§ 4. Третият елемент от фактическия състав: измаменият сключва договор под влияние
на погрешната си представа

1.   Общи бележки

2.   Dolus causam dans – dolus incidens в съвременното право

3.   Частична унищожаемост поради измама?

4.   Подходи в преценката на решаващото въздействие на измамата

Глава трета. Особени случаи на измама

§ 1. Измама от трети лица

1.   Фактически състави според българското право

2.   Сравнителноправни данни

3.   Практиката по чл. 29, ал. 2 ЗЗД. Квалификация през призмата на източниците на гъвкавото право

4.   Вместо заключение

§ 2. Наказателна и гражданска измама

1.   Обща характеристика и приложни полета

2.   Фактически състави

3.   Особености в субектите и субективните елементи

3.1. Особености в субектите

3.2. Особености в субективните елементи

4.   Особености в обективните елементи

4.1. Мащаб на преценката на заблуждаващите действия

4.2. Измама чрез действие и/или бездействие?

4.3. Други обективни елементи

5.   В търсене на критерий за съотношението между сравняваните фактически състави

6.   Резултати от сравнението

Заключение

Библиография

Deceit as a Ground for Nullification of Contracts
(Summary)