Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

Проблеми на правоприлагането.

Анализ на съдебната практика

ISBN: 978-954-608-314-2
40,00 лв.
+

Изданието представлява изследване на институтите на въззивното обжалване на съдебните решения и определения в исковия процес. Основното му предназначение е да служи за целите на правоприлагането. Акцентът е поставен върху практическото им функциониране. Книгата съдържа богата съдебна практика на Върховния касационен съд в изследваната материя, и се отнася до всички стадии на въззивното производство: подаване на въззивната жалба и изискванията към нейното съдържание; значението на отговора на въззивната жалба; насрещна въззивна жалба; специфики на въззивната дейност при условията на ограничен въззив; допускане на нови доказателства във въззивното производство; правомощия на въззивния съд при разглеждане на делото и при постановяване на въззивното решение.

Разгледани са множество проблеми, които имат отношение изобщо към гражданския процес, като принципа на законността, оспорване на истинността и опровергаване съдържанието на документите, достоверната дата на частните документи и др.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ПРЕДГОВОР

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа
СЪЩНОСТ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ
§ 1. Концепцията за промени във въззивното обжалване
§ 2. Обща характеристика на въззивното обжалване
1. Въззивното обжалване по ГПК (отм.)
2. Въззивното обжалване по действащия ГПК
3. Въззивното обжалване 15 години по-късно
§ 3. Обща характеристика на въззивната дейност
1. Основни характеристики на въззивната дейност
2. Продължаване на правораздавателната дейност по разрешаване на материалноправния спор
3. Ограничения на въззивната дейност при установяване на фактическата страна на правния спор
4. Решаваща правораздавателна дейност
5. Самостоятелни правни и фактически изводи по същество на материалноправния спор
§ 4. Предмет на обжалване
1. Подлежащи на обжалване решения
1.1. Правилото
1.2. Изключението
2. Съдебното решение като предмет на обжалване
2.1. Критерии за преценка на правен интерес от обжалване
2.2. Обжалване при разрешени с решението възражения на ответника, по които се формира сила на пресъдено нещо (чл. 298, ал. 4 ГПК)
2.3. Обжалване при нарушена поредност за разглеждане на възраженията на ответника
2.4. Обжалване при условен диспозитив на съдебното решение
3. Обжалване на обособени части от съдебното решение
3.1. Обжалване на произнасянето по молба за отсрочване или разсрочване на изпълнението
3.2. Обжалване в частта на разноските
4. Обжалване при обективно съединяване на искове

Глава втора
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ
§ 1. Срок за въззивно обжалване
1. Характер, начален момент и особености
1.1. Характер на срока
1.2. Продължителност и начален момент
2. Прекъсване на срока за въззивно обжалване
3. Правни последици на пропускането на срока за въззивно обжалване
§ 2. Въззивна жалба
1. Съдържание на въззивната жалба
2. Задължителни и незадължителни реквизити на въззивната жалба
2.1. Задължителни реквизити на въззивната жалба
2.2. Незадължителни реквизити на въззивната жалба
3. Бланкетна въззивна жалба
3.1. Понятие
3.2. Правни последици
4. Допълване на въззивната жалба
4.1. Допустимост и срок за допълване на въззивната жалба
4.2. Правни последици при допълване
5. Приложения към въззивната жалба
§ 3. Субективните усложнения в исковия процес при упражняване правото на въззивно обжалване
1. Упражняване право на въззивно обжалване при необходимо другарство
2. Упражняване право на въззивно обжалване при обикновено другарство
2.1. Присъединяване на обикновен другар към въззивната жалба на друг негов другар
2.2. Правни последици
3. Упражняване право на въззивно обжалване при участие на подпомагащи страни

Глава трета
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ. ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ
§ 1. Проверка за допустимост и редовност на въззивната жалба
1. Проверка на допустимостта на въззивната жалба и срока за въззивно обжалване
1.1. Проверка на допустимостта на въззивната жалба и последици
1.2. Проверка на срока за обжалване и последици
2. Проверка на редовността на въззивната жалба и последици
2.1. Нередовност на въззивната жалба и последици
2.2. Редовна въззивна жалба и последващи действия
§ 2. Отговор на въззивната жалба
1. Отговорът и възражението на въззивната жалба при действието на ЗГС (1930) и ГПК (отм.)
1.1. Отговорът на въззивната жалба по ЗГС (1930)
1.2. Възражението срещу въззивната жалба при действието на ГПК (отм.)
2. Срок за отговор на въззивната жалба
3. Форма и съдържание на отговора на въззивната жалба
4. Значение на отговора на въззивната жалба за правата на въззиваемата страна
5. Правни последици от неупражнено право на отговор на въззивната жалба
§ 3. Насрещна въззивна жалба
1. Насрещната въззивна жалба при действието на ЗГС (отм.)
2. Предмет и приложно поле на насрещната въззивна жалба
2.1. Законодателната идея при уредбата на насрещната въззивна жалба
2.2. Предмет на насрещната въззивна жалба
2.3. Приложно поле на насрещната въззивна жалба
3. Упражняване на правото на насрещно въззивно обжалване. Особени процесуални предпоставки
4. Правни последици
5. Разноски при насрещно обжалване
5.1. Държавна такса
5.2. Адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита

ЧАСТ ВТОРА
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ

Глава четвърта
ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
§ 1. Забрана (преклузии) за доказателствени искания пред въззивна инстанция
1. Доказването във въззивното производство по ГПК (отм.)
2. Обхват на забраната за доказателствени искания пред въззивна инстанция (чл. 266, ал. 1 ГПК)
3. Условия за прилагане на забраната за доказателствени искания пред въззивна инстанция
4. Неприложимост на преклузията за доказателствени искания пред въззивна инстанция
4.1. Доказателствени средства за прилагане на императивно материалноправно правило
4.2. Доказателствени средства при неправилна правна квалификация и неправилни указания за подлежащите на доказване правнорелевантни факти от първоинстанционния съд
4.3. Доказателствени средства при служебни задължения на въззивния съд да следи интереса на страна в гражданския процес в защита на публичен интерес
4.4. Служебно събиране на доказателствени средства при оплакване относно фактически констатации
4.5. Доказателствени средства в производството по несъстоятелност
5. Изключения от забраната за доказателствени искания пред въззивна инстанция
§ 2. Новооткрити доказателствени средства и доказателствени средства за новооткрити или новонастъпили факти
1. Доказателствени средства, поискани с въззивната жалба или отговора
2. Доказателствени средства при развитие на въззивното производство
§ 3. Доказателствени искания при допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд
1. Значение на доклада по делото на първоинстанционния съд за допустимост на доказателствени искания пред въззивна инстанция
2. Предпоставки за допустимост на доказателствени искания при процесуални нарушения от първоинстанционния съд
3. Доказателствени средства, поискани от страната, но несъбрани в първоинстанционното производство поради допуснато от съда нарушение на съдопроизводствените правила
4. Доказателствени средства, които не са посочени от страните пред първа инстанция поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада на делото
§ 4. Правнорелевантни и доказателствени факти
§ 5. Оспорване на документ пред въззивния съд
1. Разграничение между оспорване на документ и опровергаване на съдържание
2. Срокове за оспорване и опровергаване съдържанието на документа
2.1. Срок за оспорване истинността на документ
2.2. Срок за опровергаване съдържанието на документ
3. Производство и доказване
3.1. Образуване на производството
3.2. Последици от открито производство по оспорване на документ
3.3. Произнасяне

Глава пета
ПОЗОВАВАНЕ НА НОВИ ФАКТИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА, ПРОМЯНА НА СПОРНИЯ ПРЕДМЕТ ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
§ 1. Позоваване на нови факти и защитни средства, промяна на спорния предмет по ГПК (отм.)
1. Промяна на спорния предмет и позоваване на нови факти пред въззивен съд
2. Предявяване на нови защитни средства пред въззивен съд
3. Обективните и субективните усложнения пред въззивен съд
§ 2. Позоваване на нови факти и защитни средства, промяна на спорния предмет при действащия ГПК – общи положения
1. Промяна на спорния предмет и позоваване на нови факти пред въззивен съд
2. Обективните и субективните усложнения пред въззивен съд
3. Предявяване на нови защитни средства пред въззивен съд
§ 3. Служебно прилагане на императивна материалноправна уредба – правомощия и задължения на Въззивния съд
§ 4. Служебно прилагане на правото на европейския съюз от въззивния съд
§ 5. Тълкуване и прилагане на законите съобразно принципите на конституцията и пряко прилагане на конституционните разпоредби
§ 6. Промяна в установените факти от въззивната инстанция
1. Условия за различни фактически констатации от въззивна инстанция
2. Произнасяне по неприети от първата инстанция възражения

Глава шеста
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ
§ 1. Подготвително заседание
1. Същност и съдържание
2. Проверка на допустимост и редовност на сезиране като въззивна инстанция
3. Проверка на допустимост на исковите претенции и редовност на исковата молба
4. Произнасяне по доказателствените искания на страните
§ 2. Открито заседание
1. Доклад от въззивния съд – същност, съдържание и правно значение
2. Произнасяне по доказателствените искания и събиране на допуснати доказателствени средства

Глава седма
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИТЕ И РЕШЕНИЯ НА ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ
§ 1. Правомощия на въззивната инстанция
1. Общи положения
2. Правомощия при нищожност
2.1. Основания за нищожност
3. Правомощия при недопустимост
3.1. Основания за недопустимост
3.2. Правомощия при недопустимост
4. Правомощия на въззивния съд в случаите, при които по отношение на състава на първоинстанционния съд са били налице основания за отвод по чл. 22, ал. 1 ГПК
и такъв не е бил направен
§ 2. Правомощия на въззивния съд при разглеждане на материалноправния спор по същество
1. Забрана за влошаване положението на жалбоподателя (чл. 271, ал. 1, предл. 2-ро ГПК)
2. Приложно поле на забраната за влошаване положението на жалбоподателя
§ 3. Решения на въззивната инстанция по съществото на материалноправния спор
1. Съдържание и изисквания
2. Препращане към мотивите на първоинстанционния съд (чл. 272 ГПК)
3. Въззивни решения, подлежащи на касационно обжалване (чл. 280, ал. 3 ГПК)

ЧАСТ ТРЕТА
ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Глава осма
СЪЩНОСТ И ДОПУСТИМОСТ НА ОБЖАЛВАНЕТО
§ 1. Общи положения
§ 2. Подлежащи на самостоятелно обжалване определения и разпореждания
1. Преграждащи развитието на производството определения
2. Определения, подлежащи на обжалване в изрично посочените от закона случаи
§ 3. Производство по обжалване на определенията и разпорежданията
1. Компетентен съд
2. Образуване на производството
2.1. Срок за обжалване, реквизити и съдържание на частната жалба
2.2. Отговор на частната жалба
2.3. Разглеждане на частната жалба. Правомощия на съда
2.4. Разноски в производството по обжалване на определения и разпореждания