-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Вихър Кискинов - Към общотеоретично понятие за правно изявление (Статия 1)

Мария Славова, Деяна Марчева - Изследването на администрацията – традиционното мислене в публичната администрация (Статия 2)

Георги Сулев - Задължително ли е препоръчителното? (Статия 3)

Николай Николов - Трансформацията на имущество, придобито от престъпна дейност, според българското законодателство (Статия 4)

Евгени Йочев - Измененията и допълненията на Закона за устройство на съдилищата (1910 и 1911 г.) и възприемането на европейския модел на съдоустройство (Статия 5)

Цвета Попова - Развитие на уредбата на осигурителния стаж в българското законодателство (Статия 6)

Ирина Богданова, Анастас Пунев - Въпроси на погасителната давност (Статия 7)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест (Статия 8)

IN MEMORIAM

Георги Бойчев - Нов поглед върху творчеството на професор Венелин Ганев (Статия 9)