Защо наказваме?

Теоретично-нормативният модел за целите на наказанието в българското наказателно право

ISBN: 978-954-28-3940-8
22,00 лв.
+

Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е необходимо да го има) и непосредствените цели на наказанието (дефинирането на които е от ключово значение при наказателното правоприлагане за конкретно престъпление спрямо конкретен извършител).
Систематизирани са трите основни теории за целите на наказанието - утилитарната, ретрибутивната и смесената. Откроени са техните достойнства, слабости и отражение върху развитието на наказателното ни законодателство и наказателноправна теория. Осъществено е историческо проследяване, типизиране и систематизиране на нормативните решения и теоретичните възгледи в България относно целите и принципите на наказанието.
Пояснен е възприетият понастоящем у нас теоретично-нормативен модел за целите на наказанието. Чрез конкретни примери е изтъкнато несъответствието му с редица промени в особената част на НК. Подчертано е, че възприетият погрешен подход на законодателя води до необосновано засилване на наказателната репресия. Достига се до извода, че наказателното право вместо в последно, се превърна в главно средство за решаване на проблема с престъпността, а наказателният закон стана все повече наказателен и все по-малко закон (в смисъл на съвкупност от правни норми, които се намират във вътрешна логична взаимосвързаност и непротиворечивост)“ .
Интердисциплинарният теоретичен и практически анализ придава актуалност и практическа полезност на труда, макар и посветен на един от фундаменталните въпроси в наказателното право. Ето защо монографията представлява интерес както за правоприлагащите органи, за законодателя, за научната общност в областта на правото, философията и социологията, така също и за много по-широк кръг от читатели - за всички, които търсят пътища за постигане на справедливост при наказването за престъпления.“ 
проф. д-р Пламен Панайотов


Д-р Мирослава Манолова е преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски“ .

Основни (класически) теории за целите на наказанието

Утилитарната теория на наказанието

Общи бележки

Въздействие на утилитарните възгледи за наказанието в Русия през първата половина на XX в.

Въздействие на утилитарните възгледи за наказанието в САЩ през първата половина на XX в.

Ретрибутивната теория за наказанието

Общи бележки

За различните ретрибутивни възгледи за наказанието

Въздействието на ретрибутивните възгледи за наказанието в САЩ през втората половина на XX в.

Смесените теории за наказанието

Общи бележки

Въздействието на смесените възгледи за наказанието в САЩ и Германия

Въпросът за целите на наказанието в българския наказателен закон и в наказателноправната теория

Общи бележки

Нормативната рамка относно целите и принципите на наказанието - исторически преглед

Теоретични възгледи относно целите и принципите на наказанието - исторически преглед

Преди 1989 г.

След 1989 г.

Описание (характеристика) на теоретично-нормативния модел за целите на наказанието, възприет у нас

За несъответствието на някои промени в особената част на НК с възприетия у нас теоретично-нормативен модел за целите на наказанието

За някои законодателни промени (и предложения за такива) в наказателноправния режим на отделни престъпления в Особената част на НК

Наказателният закон - все повече наказателен и все по-малко закон

Промените в наказателноправната уредба на отвличането, направени през 2010 г. - как несъблюдаването на принципа на пропорционалността между престъпленията и наказанията доведе дотам, че убийството да се наказва по-леко от отвличането

Промените в наказателноправната уредба на престъпленията с наркотични вещества и прекурсори в периода 2004 - 2006 г. - как наказателният закон тогава се превърна в най-подходящото“  средство за лечение на зависимостта от наркотици

Предложенията за промени в наказателноправния режим на непълнолетните, направени в началото на 2020 г. - нищо чудно, че юристите са бесни“ 

Предложенията за промени в санкционния режим на тежките престъпления против транспорта, направени през април 2020 г. - колкото повече, толкова повече

Тежестта на наказанията - между това, което предвижда законът и това, което на практика налага съдът

Наказателният популизъм и обществените очаквания за справедливи наказания

Наказателният популизъм като заплаха пред възприетия у нас теоретично-нормативен модел за целите на наказанието

За обществените очаквания за справедливи наказания и разминават ли се те с възприетия у нас теоретично-нормативен модел за целите на наказанието