Коментар на Кодекса на труда

дванадесето преработено и допълнено издание

  • Корична цена: 70,00 лв.
  • Отстъпка: 7,00 лв.
  • Крайна цена: 63,00 лв.

Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от м. април 2013 г. Между тях се открояват разширяването на тристранното сътрудничество в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации, трудовият договор за краткотрайна селскостопанска работа, за стажуване, промените в трудовия договор за обучение по време на работа, в реда за ползване на платения годишен отпуск, създаване на нови основания за уволнение, промените в принудителните административни мерки за нарушения на трудовото законодателство и други.

Посочените нови моменти в измененията и допълненията на КТ са обстойно анализирани в изданието. В него са отразени и най-новите изследвания в българската и европейската трудовоправна литература. Обобщена е и най-новата практика на ВКС и МТСП, която утвърждава законосъобразното прилагане на действащото трудово право.

Коментарът на Кодекса на труда със своите дванадесет издания и винаги осъвременено съдържание е най-издаваната книга в българската правна литература от един и същ авторски колектив, по един и същи предмет.

Авторите на книгата – проф. Васил Мръчков, проф. Красимира Средкова и проф. Атанас Василев, са най-изявените и компетентни специалисти в областта на трудовото право у нас. Изданието със сигурност е полезно за съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, инспектори по труда, служители в бюрата по труда, отделите „Човешки ресурси“, „Личен състав“, „Труд и работна заплата“, счетоводители, синдикални дейци, представители на работниците и служителите, работодатели, научни работници, студенти юристи, и всички, които се интересуват от практически постоянно важната материя на трудовото право.

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ,
чл. 1–11

Глава втора
ТРУДОВ КОЛЕКТИВ,
чл. 12–32 (Отм.)

Глава трета
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,
чл. 33–49

Глава четвърта
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР,
чл. 50–60

Глава пета
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
, чл. 61–123

Раздел I Трудов договор, чл. 61–76

Раздел II Устройване на работа на младите специалисти, чл. 77–82 (Отм.)

Раздел III Избор, чл. 83–88

Раздел IV Конкурс, чл. 89–97

Раздел V Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси, чл. 98–102 (Отм.)

Раздел VI Съдебно решение, чл. 103–104 (Отм.)

Раздел VII Членство в производствена кооперация, чл. 105–106 (Отм.)

Раздел VIII Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107–107a 285

Раздел VIIIа Допълнителни условия за извършване на надомна работа, чл. 107б–107ж

Раздел VIIIб Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние, чл. 107з–107п

Раздел VIIIв Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, чл. 107р–107ч

Раздел IX Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108–117

Раздел Х Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118–123а

Глава шеста
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
, чл. 124–135

Раздел I Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124–129

Раздел II Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130–135

Глава седма
РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
, чл. 136–154а

Раздел I Редовно работно време, чл. 136–142

Раздел II Извънреден труд, чл. 143–150

Раздел III Почивки, чл. 151–154а

Глава осма
ОТПУСКИ
, чл. 155–178

Раздел I Видове отпуски, чл. 155–171

Раздел II Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172–178

Глава девета
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА,
чл. 179–199

Раздел I Общи разпоредби, чл. 179–181

Раздел II Награди, чл. 182–185 (Отм.)

Раздел III Дисциплинарна отговорност, чл. 186–199

Глава десета
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
, чл. 200–228

Раздел I Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200–202

Раздел II Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203–212

Раздел III Други видове обезщетения, чл. 213–228

Глава единадесета
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
, чл. 228а–241

Глава дванадесета
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
, чл. 242–272

Раздел I Общи разпоредби, чл. 242–246

Раздел II Системи на заплащане на труда, чл. 247–258

Раздел III Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 259–268

Раздел IV Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269–272

Глава тринадесета
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА
, чл. 273–290

Глава четиринадесета
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
, чл. 291–300

Глава петнадесета
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ,
чл. 301–324

Раздел I Специална закрила на непълнолетните, чл. 301–305

Раздел II Специална закрила на жените, чл. 306–313а

Раздел III Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314–321

Раздел IV Специална закрила на работещите пенсионери, чл. 322–324 (Отм.)

Глава шестнадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
, чл. 325–346

Раздел I Прекратяване на трудовия договор, чл. 325–336

Раздел II Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337–340

Раздел III Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация, чл. 341–343 (Отм.)

Раздел IV Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344–346

Глава седемнадесета
ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
, чл. 347–356

Раздел I Трудова книжка, чл. 347–350а

Раздел II Трудов стаж, чл. 351–356

Глава осемнадесета
ТРУДОВИ СПОРОВЕ
, чл. 357–398

Глава деветнадесета
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ
, чл. 399–416

Раздел I Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399–412

Раздел II Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а–416

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Приложимост към трудовите отношения на членовете на производствени кооперации

§ 121. Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда

ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ