Актуални проблеми на здравословните и безопасни условия на труд

ISBN: 978-954-608-320-3
28,34 лв.
+

Книгата съдържа коментари, разяснения и експертни отговори на актуални и важни въпроси по здравословните и безопасни условия на труд.

Подробно и изчерпателно са разработени въпросите, свързани със: вътрешните актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“; реда и начина на подаване на Годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; оценката на риска – периодичност и начин на извършване; инструктажа и обучението по ЗБУТ – задължения и отговорности на работодателя и на работниците и служителите; задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при новите режими на работа от разстояние и дистанционна работа; предоставянето на безплатна храна и право на намалено работно време за работещите при специфични условия на труд и рискове за живота и здравето им; разработването на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място, и др.

Подобаващо внимание е отделено и на други нови, актуални и интересни въпроси на здравословните и безопасни условия на труд.

Целева аудитория: работодателите и техните организации, синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, контролните органи на Инспекцията по труда, както и всички специалисти по здраве и безопасност.

Предговор

Вътрешни актове и документи на работодателя, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Подаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Минимални изисквания за безопасност при използване на лични предпазни средства

Минимални изисквания за безопасност и здраве при работа с видеодисплеи

Нови задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при дистанционна работа

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа

Задължения на работодателя за извършване оценка на риска

Актуални проблеми на здравословните и безопасни условия на труд

Инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа

Онлайн инструктаж по безопасност и здраве при работа

Отказът на работника да се яви за инструктаж или да удостовери провеждането му – виновно неизпълнение на трудовите му задължения

Разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

Разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място

Право на намалено работно време за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците и служителите

Право на безплатна храна и намалено работно време за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците и служителите

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работници и служители с намалена работоспособност и трудоустроени лица

Допустимо ли е възлагането на тежка физическа работа от работодателя