-10%

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

ISBN: 954-730-132-2
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба, като за изходна база е взето законодателството към 1992 г. Самите решения на ВАС са подредени в сборника в зависимост от това дали законът, който е приложен, е материален или процесуален.

МАТЕРИАЛНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Глава първа.
Закон за данък върху общия доход
Глава втора. Закон за облагане доходите на физическите лица
Глава трета. Закон за местните данъци и такси
Глава четвърта. Указ за стопанската дейност и Правилник за прилагане на Указа за стопанската дейност
Глава пета. Закон за данък върху печалбата
Глава шеста. Закон за корпоративното подоходно облагане
Глава седма. Закон за данък върху добавената стойност (отм.)
Глава осма. Закон за данък върху добавената стойност
Глава девета. Закон за акцизите
Глава десета. Закон за митниците (отм.)
Глава единадесета. Закон за митниците

ПРОЦЕСУАЛНИ И УСТРОЙСТВЕНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Глава дванадесета. Закон за данъчната администрация
Глава тринадесета. Закон за данъчното производство
Глава четиринадесета. Данъчен процесуален кодекс
Глава петнадесета. Граждански процесуален кодекс
Глава шестнадесета. Закон за административното производство