-20%

Административно правосъдие 4/1998

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  148
 • Година на издаване:
  1998
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
4,00 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Съотношение между Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) от 1950 г. - Каролин Шпанут, юридически съветник - София, ВКБООН, България

Европейският принцип за еднакво третиране на мъже и жени в осигурителното законодателство и решенията на Европейския съд по прилагането му - Проф. д-р Емилия Къндева

Директива на Европейския съвет 79/7ЕЕС от 19 декември 1978 г. за постепенното приложение на принципа за равенство в третирането на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване

Директива на 86/378/ЕЕС от 24 юли 1986 г. за прилагането на принципа за равенство в третирането на мъжете и жените при професионални социалноосигурителни системи

Директива 86/613/ЕЕС от 11 декември 1986 г. относно прилагането на принципа за равенство в третирането на мъжете и жените, работещи като самонаети, включително и в земеделието, и относно защитата на самонаетите жени по време на бременност и майчинство

Критерий за разграничаване на нищожните и унищожаемите административни актове - Проф. д-р Кино Лазаров

Издаване и обжалване на административни актове по Закона за мерките срещу изпирането на пари - Д-р Борислав Найденов

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение на Съда на Европейските общности по дело C-183/97

 

РЕЦЕНЗИЯ

Ново ръководство по административно право и административен процес - Проф. д-р Кино Лазаров

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Закон за административните нарушения и наказания

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА