-15%

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том I

В памет на доц. Елисавета Христова

ISBN: 954-07-2065-6
12,75 лв.
15,00 лв.
+

На 10 юли 2002 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше създадена първата в България Катедра по трудово и осигурително право. Нейните членове приеха този акт като признание за мястото на трудовото и осигурителното право в правната система, за тяхното значение за правното регулиране на обществените отношения на съвременния човек и за тяхната роля в превръщането на България в истинска социална държава. Наред с отговорната си работа за обучението на студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ние смятаме за първостепенна своя задача да полагаме усилия за развитието на трудовоправната и осигурителноправната наука. Резултатите от своята изследователска дейност ще публикуваме в поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право".

Том 1 на тази поредица е посветен на незабравимата памет на доц. Елисавета Христова - една от първите български учени, посветили творческата си дейност на трудовото и осигурителното право. За някои от нас тя е рано напуснал ни колега, за други - незабравим преподавател, за трети - име от научните издания, а за всички, които я познаваха - един жизнен, всеотдаен, горящ в работата си учен и преподавател. Нашите научни изследвания, поместени в този сборник, са малък реверанс към преподавателския и творческия ѝ път.

С благодарност приехме отклика на колеги извън катедрата - както от Софийския университет, така и от други висши училища и от съдебната система - да включат свои студии в този сборник. Надяваме се това да стане традиция. Очакванията са поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" да се превърне в интересен научен форум по проблемите на законодателството и науките за трудовото и осигурителното право.

Предговор
Библиография на трудовете на доц. Елисавета Христова
Автономия на волята и свобода на договарянето при колективния трудов договор
Актуални въпроси на трудовото правораздаване и необходимостта от създаване на специализирани трудови съдилища
Правна уредба на незаконните строежи
Патентоправна закрила на компютърните програми
За особеностите на индивидуалното трудово и на служебното правоотношение
Защита от дискриминация при наемане на работа
Трудови права на учащите се без откъсване от производството
Дисциплинарно производство по Закона за държавния служител - сходства и разлики с дисциплинарното производство по Кодекса на труда
Правна характеристика на нормотворческата власт на работодателя
Международноправна уредба на наследствените пенсии
За някои проблеми в правната уредба на неконтрибутивните пенсии
Трудовоправно положение на инвалидите и задълженията на работодателите
Резюмета на английски език
Резюмета на руски език