-10%

Данъчните нарушения

ISBN: 978-954-730-635-6
12,60 лв.
14,00 лв.
+

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение. Разглеждат се административнонаказателната отговорност за данъчни нарушения и проблемите с административното санкциониране на физическите лица, юридическите лица, неперсонифицираните дружества и едноличните търговци.

Авторът предлага класификация на данъчните нарушения и анализ на съставите на различните видове данъчни нарушения – общите данъчни нарушения, данъчните нарушения срещу режима на обхващане на данъчните субекти, срещу режима на определяне на данъчното задължение, срещу режима на изпълнението на данъчните задължения и срещу правата на данъчните субекти. Наред с общата характеристика на административнонаказателната отговорност за данъчни нарушения са обсъдени и особеностите на видовете административни наказания, предвидени за данъчни нарушения, и на спецификите при освобождаването от административнонаказателна отговорност за данъчни нарушения.

Практическото значение на книгата се изразява в детайлното изследване на особеностите на правни институти, конструкции, състави на данъчни нарушения и проблеми, свързани с данъчните нарушения и административнонаказателната отговорност за извършването им, като конкретните правни изводи могат да послужат за критерий за непротиворечивост в административнонаказателната практика.

Глава първа

Обща характеристика на данъчните нарушения

§ 1. Понятие за данъчно нарушение

§ 2. Състав на данъчно нарушение

§ 3. Усложнения при данъчните нарушения

§ 4. Разграничение на данъчните нарушения от други видове административни нарушения

Глава втора

Видове данъчни нарушения

§ 1. Общи данъчни нарушения

§ 2. Данъчни нарушения срещу режима на обхващането на субекти на данъчно облагане

§ 3 Данъчни нарушения срещу режима на определяне на данъчните задължения

§ 4. Данъчни нарушения срещу режима за изпълнение на данъчните задължения

§ 5. Данъчни нарушения срещу правата на данъчно задължените лица

Глава трета

Административнонаказателна отговорност за данъчни нарушения

§ 1. Обща характеристика на административнонаказателната отговорност за данъчни нарушения

§ 2. Административни наказания за данъчни нарушения

§ 3. Видове административни наказания за данъчни нарушения

§ 4. Освобождаване от административнонаказателна отговорност за данъчни нарушения