Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

Експертни решения на казуси от практиката

Указания на МФ и НАП

Закон за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 58 от 23.07. 2022г)

Правилник за прилагане на ЗДДС (ДВ, бр. 59 от 26.07. 2022г)

ISBN: 978-954-608-299-2
44,00 лв.
+

Книгата предлага цялостно, задълбочено и изчерпателно знание по материята на ДДС. Разработени са експертни отговори на десетки въпроси от практиката, свързани със съдържанието и прилагането на нормативната уредба.

Публикувани са актуални и важни указания на Националната агенция за приходите по значими и общовалидни въпроси.

За удобство на читателите са включени и актуалните нормативни текстове на ЗДДС и ППЗДДС.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти, юристи; данъчни експерти; мениджъри; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Част първа
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Глава първа
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
1. Място на изпълнение на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
2. Място на доставка на стоки с превоз, когато транспортът започва от трета страна и се внася в България
3. Място на изпълнение на последователни (верижни) доставки на стоки
4. Място на изпълнение на транзитни продажби на стоки, които не са последователни доставки по чл. 65а ЗДДС
5. Място на изпълнение на доставка на стоки с монтаж, извършен на територията на друга държава членка
6. Място на доставки на услуги, оказвани в полза на данъчно задължени лица
7. Място на услуга с получател – лице от трета страна
8. Място на услуги, пряко свързани с конкретен недвижим имот
9.Място на изпълнение на услуги по предоставяне на достъп до културни, спортни, образователни, развлекателни или други подобни събития
10. Място на изпълнение на услуга, която се ползва от получателя за лично (нестопанско) потребление

Глава втора
ДАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС
1. Определяне на данъчното събитие при доставки с непрекъснато изпълнение
2. Определяне на данъчното събитие при доставка с периодично изпълнение
3. Определяне на данъчното събитие при доставки с поетапно изпълнение
4. Особености при определяне на данъчното събитие при доставки на стоки с монтаж
5. Определяне на данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
6. Изискуемост на данъка при продажби с ваучери за храна
7. Възникване на изискуемост на данъка за суми, получени като задатък по облагаема сделка
8. Възникване на изискуемост на данъка за подобрение или ремонт на нает недвижим имот

Глава трета
ДАНЪЧНА ОСНОВА НА ДОСТАВКИТЕ
1. Данъчната основа на доставките, възникващи по силата на наемен договор
2. Данъците и таксите като част от данъчната основа на доставките
3. Включване в данъчната основа на местен данък, който е част от уговореното възнаграждение
4. Гаранционните депозити като част от данъчната основа на доставките
5. Разходи, направени от името и за сметката на получателя
6. Неустойки, които се включват в данъчната основа на доставката
7. Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която и доставчикът, и получателят имат право на данъчен кредит
8. Данъчна основа при доставки на употребявани стоки от лице – дилър, по договор за финансов лизинг
9. Отстъпките в натура при формиране на данъчната основа
10. Данъчна основа при бартер
11. Продажби на загуба, извършени между свързани лица

Глава четвърта
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ
1. Третиране по ЗДДС на доставка на „стара“ сграда, на която е направено преустройство
2. За правото на доставчика да превърне освободена доставка на недвижим имот в облагаема
3. Доставка на поземлен имот, включен в състава на УПИ
4. Освободени доставки на имоти при публична продан
5. Третиране по ЗДДС на сделките с криптовалута
6. Предоставяне на карти за гориво от едно на друго дружество като доставка на финансова услуга
7. Посреднически услуги и такива по администриране на парични кредити като освободени доставки на финансови услуги
8. Услугите на застрахователни посредници като освободени доставки
9. Изследванията на кръв и други телесни течности като доставки на здравни услуги
10. Прилагане на чл. 50, ал. 1 ЗДДС за доставките на употребявани леки автомобили

Глава пета
ИЗНОС, ОБЛАГАЕМ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА
1. Прилагане на нулева ставка при две последователни доставки на една и съща стока с един превоз
2. Доказване на износ с електронна митническа декларация
3. Доказване на износ на стока, която се транспортира на собствен ход
4. Износ на автомобил, претърпял щета

Глава шеста
ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА РЕДУЦИРАНА СТАВКА ОТ 9 НА СТО ДДС
1. Временни намалени ставки
2. Намалена ставка при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги
3. Намалена ставка при доставка на книги
4. Намалена ставка за доставка на услуга по настаняване
5. Намалена ставка за използване на спортни съоръжения

Глава седма
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ, И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
1. Липса на валиден ДДС номер у получателя на вътреобщностната доставка
2. Липса на ДДС номер у лицето, което е физически получател на стоките по осъществена ВОД
3. Доставка на стоки в рамките на ЕС, която е транзитна продажба и се осъществява между четири данъчно задължени лица
4. Наличие на тристранна операция, когато посредникът има издаден ДДС номер от държавата членка
на изпращане или получаване на стоките
5. Полагане грижата на добрия търговец
6. Третиране на осъществено ВОП на стоки, получавани в друга държава членка под българския ДДС номер на придобиващия
7. Наличие на ВОП при закупуване на стоки от фирма от друга държава членка, които се намират на територията на България
8. Третиране по ЗДДС на препродажби на стоки с място извън България
9. Доставки и придобивания на стоки от българска фирма с място в друга държава членка
10. Третиране и удостоверяване на доставки на стоки с място в трета страна
11. Продажба на чуждестранно лице на стоки, намиращи се в България, които след това остават на наша територия
12. Третиране на покупка на употребяван автомобил в държава членка и на препродажбата му в България

Глава осма
ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
1. Право на данъчен кредит при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив
2. Пряка и непосредствена връзка между получена и извършена доставка
3. Право на данъчен кредит при грешно посочен във фактурата реквизит, когато са изпълнени материалноправните условия за възникване на правото
4. Право на данъчен кредит по фактура, в която не е посочена вярна дата на настъпване на данъчното събитие
5. Право на данъчен кредит за лек автомобил, получен по договор за финансов лизинг с опция
6. Право на данъчен кредит за получена рекламна услуга, чиято стойност е прекомерна и не е довела до увеличение на оборота на лицето – получател
7. Право на данъчен кредит за получени ваучери за конкретна цел от работодател, които той предоставя безвъзмездно на работниците и служителите
8. Право на данъчен кредит при инцидентна продажба на недвижим имот, която е освободена доставка
9. Право на данъчен кредит по митническа декларация, когато вносителят не е собственик на стоките и само оформя техния внос
10. Момент, от който започва да тече 12-месечният преклузивен срок за упражняване на правото на данъчен кредит

Глава девета
КОРЕКЦИИ НА ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
1. Определяне на годината, от която започва да тече 5-годишният/‌20-годишният срок за корекции на ползван данъчен кредит
2. Година, от която започва да тече 20-годишният срок за корекции при недвижими имоти, когато за тях е ползван данъчен кредит в продължение на няколко години
3. Данъчен кредит и неговите корекции при едновременно използване на недвижим имот за икономическа дейност и за лични нужди на данъчно задълженото лице
4. Стойности на коефициента Кх, когато през годината лицето извършва и облагаеми, и освободени доставки, но активът се ползва единствено за доставките с право на данъчен кредит
5. Корекции на упражнено право на данъчен кредит за автомобил, който през част от периода за корекция не се използва в дейността на лицето
6. Еднократната корекция по чл. 79, ал. 2-4 ЗДДС при дълготрайни активи
7. Корекция по чл. 79, ал. 6 ЗДДС на неползван данъчен кредит за дълготраен актив, когато за него е правена корекция по чл. 79а и впоследствие той е станал предмет на облагаема доставка
8. Липса на правило за корекция по чл. 79, ал. 6 ЗДДС на неползван данъчен кредит за дълготраен актив, когато впоследствие той е станал предмет на облагаема доставка
9. Неналичие на основание за корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 ЗДДС поради твърдяна липса на лизингови активи при тяхното обсебване от лизингополучателя
10. Неизвършване на корекции във връзка с разрушаване на съществуваща сграда
11. Неизвършване на корекции при погиване на вещ, предоставена за ползване по договор за финансов лизинг, с опция за придобиване на собствеността
12. Корекции на данъчен кредит при дерегистрация по ЗДДС по отношение на наличен актив – стара сграда

Глава десета
НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС И ЛИЦА – ПЛАТЦИ НА ДАНЪКА
1. Лице – платец на ДДС при сделки с недвижим имот
2. Лице – платец на ДДС при сделки с движими вещи
3. Лице – платец на ДДС при сделки със стока
4. Лице – платец на ДДС при сделки с услуги

Глава единадесета
ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ ПРИ ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ
1. Ред за корекции на грешно съставени документи
2. Корекция на погрешно съставена фактура, в която е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен
3. Корекция на погрешно съставен протокол, в който е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен
4. Корекция на фактури, документиращи сделка, обявена за нищожна
5. Корекция на фактури при разваляне на доставка

Глава дванадесета
КОРЕКЦИИ СЛЕД ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ОТ ДЕРЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА
1. Корекция на допуснати грешки в подадена справка-декларация
2. Корекция на грешка в издадена фактура преди дерегистрация
3. Изменение на данъчната основа или разваляне на доставка след дерегистрация

Глава тринадесета
РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС
1. Облагаем оборот за регистрация от инцидентни доставки
2. Облагаем оборот за регистрация от доставки, които не са основна дейност
3. Облагаем оборот за регистрация от получени авансови плащания
4. Регистрация на неустановени лица
5. Дерегистрация при несъстоятелност
6. Дерегистрация при смърт на едноличен търговец

Глава четиринадесета
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ OSS
1. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
2. Дистанционни продажби на стоки
3. Дистанционни продажби на стоки чрез платформа
4. Отложено плащане на данък при внос
5. Вътреобщностно придобиване или вътреобщностна дистанционна продажба

Глава петнадесета
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ
1. Третиране на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО
2. Доставки, възникващи по комисионните договори
3. Извършване на услуги по хотелско настаняване от български туроператор, чиито доставчици са хотелиери от други държави членки
4. Облагане с ДДС на туристически услуги, включващи закупено настаняване от други данъчно задължени лица и предоставени услуги със собствени средства
5. Основна и съпътстваща доставка при продажбите на недвижими имоти
6. Прилагане на специалния режим на маржа на цената по договори за лизинг, попадащи в хипотезата на чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС
7. Третиране за целите на ДДС на отношенията между гражданско дружество и съдружниците в него
8. Начисляване на ДДС при остарели и негодни за ползване, но небракувани материални активи
9. Предоставяне на дивидент в натура на съдружник
10. Начисляване на ДДС за налични активи при дерегистрация, когато е изтекъл периодът за корекция на приспаднатия данъчен кредит за активите

Глава шестнадесета
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАИ НА ЗЛОУПОТРЕБИ
1. Условия за прилагане на института на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС
2. За прилагане на института на солидарната отговорност е нужно наличието на облагаема доставка
3. За „знанието“, че данъкът няма да бъде внесен от доставчика
4. Лицето е било длъжно да знае, че данъкът няма да бъде внесен от доставчика, когато сделката е привидна или заобикаля закона
5. Цената се отклонява значително от пазарните цени
6. Отговорност на последващ получател по доставка може да се ангажира, само когато събирането на невнесения данък от прекия получател по доставката е неуспешно
7. Нужно е да има връзка между невнесения ДДС от доставчика и ползвания данъчен кредит от лицето, на което се вменява отговорност по чл. 177 ЗДДС
8. Отговорност по чл. 177 ЗДДС може да бъде внесена и за данъчен период, за който лицето вече има издаден и влязъл в сила ревизионен акт
9. Солидарно отговорното лице по чл. 177 ЗДДС дължи и лихви за забава

Част втора
АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА

ПРАКТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
Указание № УК-1 от 10 май 2022 г.
Относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 ЗКПО
Указание № УК-2 от 13 юли 2022 г.
Относно практическото приложение на § 15д от ПЗР на ЗДДС, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от три­дневен срок от обнародване на закона.
Указание № УК-3 от 15 юли 2022 г.
Относно практическото приложение на § 15д от ПЗР на ЗДДС, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона.

ПРАКТИКА НА НАЦИАНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Становище № 24-39-176 от 22 април 2020 г.
Относно данъчно третиране по ЗДДС на продажба на недвижим имот или обособени самостоятелни части от него
Становище № 20-00-100 от 29 юни 2020 г.
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.
Становище № 20-00-147 от 30 септември 2020 г.
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.
Становище № 20-00-162 от 19 октомври 2020 г.
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.
Становище № 3_ 1348 от 4 октомври 2021 г.
Относно определяне на приложимата ставка на данъка върху добавената стойност при производство (печат) на книги, с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.
Становище № 3_1349 от 4 октомври 2021 г.
Относно прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 ЗДДС, във връзка с прилагането на данъчна ставка от 9% при доставка на храна за вкъщи от заведение за бързо хранене
Становище № 20-00-163 от 6 декември 2021 г.
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. в гастро секторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите

Част трета
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност