-10%

Даване вместо изпълнение

ISBN: 978-954-730-770-4
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и банки в условията на икономическа криза, наред с разсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.

Правната уредба е лаконична, а публикуваните решения на съдилищата във връзка с даването вместо изпълнение са твърде малобройни. Въпреки ограниченото число на споровете (резултат от удовлетвореността и на двете страни от благополучното приключване на техните отношения), във връзка със сключването и изпълнението на договора се поставят редица въпроси, на които доктрината не е дала отговор.

В съчинението се изяснява въпросът за същността на явлението като самостоятелен вид договор, като се разглеждат в дискусионен план неговите характеристики. Правят се съпоставки с множество сходни правни фигури. Разглеждат се предметът и обектът на договора, както и особеностите, свързани със страните. Обръща се внимание на възможните права и задължения на страните, както и последиците от тяхното неизпълнение.


Методи Марков е автор е на „Искът по чл. 108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване на конкуренцията от държавата“„Ипотеката“, на книгите от поредицата Modus studendi „Семейно и наследствено право“ и „Облигационно право“ и др., както и на многобройни публикации в периодичния правен печат.

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА

§ 1. Историческо развитие и сравнителноправни бележки

1. Datio in solutum по римското право

2. Уредбата на договора по други правни системи

3. Развитие на уредбата в българското право

§ 2. Понятие

1. Терминологични бележки

1.1. Правният институт

1.2. Договорът

1.3. Погасителният способ

1.4. Даването като действие. Даденото – обект и предмет на договора

2. Дефиниция

2.1. Преглед на становищата

2.2. Съществените признаци на явлението

2.2.1. Каузата – погасяване на съществуващо задължение

2.2.2. Съгласието е съпроводено от предаване (на обект) или прехвърляне (на право)

2.2.3. Предметът или обектът – нещо различно от дължимото (aliud)

2.3. Дефиницията

2.4. Съществени елементи на договора

§ 3. Характеристика на договора

1. Характеристика на първоначалното облигационно отношение

2. Характеристика на договора за даване вместо изпълнение

2.1. Уреден в закона договор

2.2. Едностранен или двустранен договор

2.3. Престационен (а не организационен) договор

2.4. Каузален договор

2.5. Възмезден договор ли е даването вместо изпълнение

2.6. Комутативен договор

2.7. Консенсуален или реален договор

2.8. Неформален договор

2.9. Сделка на разпореждане

2.10. Несамостоятелен (акцесорен) договор

2.11. Договор на общата част

2.12. Договорът като гражданска и търговска сделка

2.13. Даването вместо изпълнение като потребителски договор

§ 4. Същност

1. Обективна новация

2. Изменение на договора

3. Продажба или замяна

4. Смесен договор

5. Самостоятелен вид договор

§ 5. Отграничения от сходни фигури

1. Други способи за погасяване на облигационното отношение

1.1. Точно изпълнение

1.2. Неточно изпълнение

1.3. Опрощаване

1.4. Прихващане

2. Задължения, при които съществува неопределеност на престацията

2.1. Алтернативни и факултативни задължения

2.1.1. Алтернативни задължения

2.1.2. Факултативни задължения

2.1.3. Особени случаи

2.1.3.1. Престиране на нещо различно при договори за продажба от разстояние (чл. 59 ЗЗП)

2.1.3.2. Придобиване на заложеното финансово обезпечение от кредитора (чл. 11 ЗДФО)

2.2. От законно предвидените възможности за престиране на нещо друго

3. Обезщетение в натура

3.1. При деликтната отговорност

3.2. При договорната отговорност

3.2.1. При неизпълнение на задължение за бездействие

3.2.2. При задълженията за действие

3.2.3. Договор за морска застраховка

4. Задатък и отметнина

5. Представяне на (надлежно) обезпечение вместо плащане

6. Сходни фигури при принудителното изпълнение

6.1. Възлагането на вземане или ценна книга на длъжника в полза на взискателя за събиране или вместо плащане в изпълнителния процес

6.2. Възлагане на вещ при принудително изпълнение

7. Актове в производството по несъстоятелност

7.1. Договор за уреждане плащането на паричните задължения между длъжника и кредиторите с предявени вземания

7.2. План за оздравяване, в който се предвижда погасяване на задължение чрез получаване на нещо друго

7.2.1. Предоставяне на нещо друго вместо дължимото

7.2.2. Превръщане на вземане в част от капитала

7.3. Решение на заключителното събрание на кредиторите

ГЛАВА II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Предмет и обект на договора

1. Погасяваното задължение

1.1. Индивидуализация на погасяваното задължение

1.1.1. Страни

1.1.2. Юридическият факт

1.1.2.1. Договорни задължения

1.1.2.1.1. Облигационни договори

1.1.2.1.2. Дружествени договори

1.1.2.1.3. Едностранни сделки

1.1.2.2. Извъндоговорни задължения

1.1.2.3. Акцесорни задължения

1.1.3. Предмет и обект на погасяваното задължение

1.2. Съществуващо задължение

1.2.1. Възникнало или бъдещо задължение

1.2.2. Действителност на основанието за възникване на задължението

1.2.2.1. „Задължение“ по нищожен договор

1.2.2.2. Унищожаем договор

1.2.2.3. Случаи, в които е налице особен вид недействителност

1.2.3. Непогасено по друг начин задължение

1.2.4. Отпадане на задължението с обратна сила

1.3. Изисквания за изискуемост, изпълняемост и ликвидност

1.3.1. Изискуемост

1.3.2. Изпълняемост

1.3.3. Ликвидност

1.3.4. Запорирано вземане

1.4. Ограничения в приложното поле

1.4.1. Задължения по договори за обществени поръчки

1.4.2. Задължения по договори за концесии

1.4.3. Задължения по приватизационни договори

1.4.4. Издръжка в натура

2. Заместващата престация. Предмет и обект на даденото

2.1. Видове престации

2.1.1. Прехвърляне на собственост, прехвърляне или учредяване на вещни права (dare)

2.1.2. Плащане на парична сума

2.1.3. Трудов резултат

2.1.4. Правен резултат

2.1.5. Други видове престации, при които даването вместо изпълнение няма особености

2.2. Предмет

2.2.1. Вещни права

2.2.2. Вземания

2.2.3. Отстъпване на облигационно право да се ползва вещ

2.2.4. Права на интелектуална собственост

2.2.5. Правни очаквания и естествени права

2.3. Видове обекти

2.3.1. Вещи, добиви, плодове

2.3.1.1. Видове вещи

2.3.1.2. Особени случаи

2.3.2. Чуждестранна валута, електронни пари и други средства за плащане

2.3.2.1. Чуждестранна валута

2.3.2.2. Електронни пари

2.3.2.3. Други средства за плащане

2.3.3. Ценни книжа

2.3.3.1. Ценни книги на приносител, на заповед и поименни

2.3.3.2. Налични и безналични ценни книжа

2.3.3.3. Търговски и инвестиционни ценни книжа

2.3.3.3.1. Търговски ценни книжа

2.3.3.3.2. Инвестиционни ценни книжа

2.3.3.3.2.1. Общи правила за прехвърляне на акции

2.3.3.3.2.2. Прехвърляне на новоиздадени акции по повод увеличаване на капитала

2.3.3.3.2.3. Придобиване на собствени акции

2.3.3.3.2.4. Придобиване на акции от приватизиращи се държавни и общински предприятия

2.3.3.3.2.5. Необходимост от разрешение за сделката от КЗК

2.3.3.3.2.6. Придобиване на облигации

2.3.3.4. Държавни и общински ценни книжа

2.3.4. Дялово участие в дружества

2.3.4.1. Събирателно дружество

2.3.4.2. Дял в ООД

2.3.4.3. Участие в гражданско дружество

2.3.4.4. Необходимост от разрешение от КЗК

2.3.5. Нематериални блага

2.3.6. Съвкупности

2.3.6.1. Наследство

2.3.6.2. Търговско предприятие

2.4. Различие в предмета или обекта в сравнение с първоначалното задължение

2.4.1. Различия във вида на престацията

2.4.2. Различие в предмета

2.4.3. Различие в обекта

2.4.4. Различие в основанието

2.5. Въпросът за стойността на даденото

§ 2. Страни

1. Кредиторът като accipiens

1.1. Общи положения

1.2. Кредитор – физическо лице

1.2.1. Дееспособност

1.2.2. Безвестно отсъстващ

1.2.3. Наследник на кредитора

1.2.4. Чужд гражданин

1.3. Кредитор – юридическо лице

1.3.1. Вземане на решение за сключване на договора

1.3.2. Юридическо лице в ликвидация

1.3.3. Кредитни институции и БНБ

1.4. Търговец в производство по несъстоятелност

1.5. Държавата и общините

1.5.1. Държавни вземания

1.5.2. Общински вземания

1.5.3. Вземания на бюджетни учреждения

2. Длъжникът като solvens

2.1. Общи положения

2.2. Длъжник – физическо лице

2.2.1. Дееспособност

2.2.2. Безвестно отсъстващ

2.2.3. Погасяване на личен дълг на съпруг

2.2.4. Наследник на длъжника

2.3. Длъжник – юридическо лице

2.3.1. Вземане на решение за сключване на договора

2.3.2. Юридическо лице в ликвидация

2.4. Търговец в производство по несъстоятелност

2.5. Държавата и общините

2.5.1. Погасяване на държавен дълг

2.5.2. Погасяване на общински дълг

2.5.3. Задължения на бюджетни учреждения

2.6. Погасяване на солидарни задължения

3. Сключване на договора от трето лице и чрез представител

3.1. Сключване на договора от трето лице

3.1.1. Вместо длъжника

3.1.2. Вместо кредитора

3.2. Сключване на договора чрез представител

§ 3. Форма

1. Форма за действителност

2. Процесуалноправно значение на формата

2.1. Форма за доказване

2.2. Форма за издаване на заповед за изпълнение

2.3. Форма за вписване

3. Необходимост от вписване в регистър

3.1. Вписване в имотния регистър

3.2. Вписване в търговския регистър

3.3. Вписване в Централния регистър на особените залози

3.4. Вписване в Централния депозитар

§ 4. Даването

1. Предаване на вещи

1.1. Преминаване на владението

1.2. Предаване на държането

2. Предаване на документ

3. Предаване на съвкупност

3.1. Предаване на наследство

3.2. Предаване на предприятие

§ 5. Предварителен договор

1. Предварителен договор при формален договор за даване вместо изпълнение

2. Сключване на предварителен договор, когато окончателният договор е реален

§ 6. Особености във връзка с недействителността на договора

1. Видове недействителност

1.1. Нищожност

1.1.1. При липса на задължение

1.1.2. Симулация

1.2. Унищожаемост

1.2.1. Крайна нужда

1.2.2. Заплашване

1.2.3. Грешка

1.3. Особени видове недействителност

1.3.1. Частична недействителност

1.3.2. Висяща нищожност

1.3.3. Относителна недействителност

2. Имуществени последици на недействителността

ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Общи положения

1. Видове последици

2. Обуславяне действието на договора

2.1. Модалитети на първоначалния дълг

2.2. Модалитети в договора за даване вместо изпълнение

§ 2. Погасително действие

1. Обхват

2. Момент

3. Доказване

4. Действие спрямо лицата

4.1. При солидарни задължения

4.2. Спрямо поръчителите и собствениците на заложени и ипотекирани вещи

4.3. Погасяване на задължение на кредитора към трето лице

§ 3. Задължения, които може да възникнат за страните

1. Задължения за акципиенса

1.1. Прилагане по аналогия на правилата за наема – задължения в тежест на наемателя

1.1.1. Задължение за връщане на вещта

1.1.2. Задължение да пази и поддържа вещта

1.1.3. Пренаемане

1.2. Задължения при отстъпване ползването на обекти на индустриалната собственост

1.3. Уговорени от страните задължения

1.3.1. Задължение за доплащане

1.3.2. Други уговорени от страните задължения

2. Задължения за солвенса

2.1. Задължение за dare

2.2. Задължение за предаване на вещ

2.3. Други задължения при отстъпване ползването на вещ

2.3.1. Да осигури спокойното ползване на вещта

2.3.2. Задължение да поддържа вещта

2.4. Допълнителни задължения при цесията

2.5. Задължения при отстъпване ползването на обекти на индустриалната собственост

2.6. Други допълнителни задължения

§ 4. Отговорност при неизпълнение

1. Съответно приложение на правилата за продажбата

1.1. Общи положения

1.1.1. Обусловеност от предмета на даденото

1.1.2. Обусловеност от характера на първоначалния договор

1.2. Отговорност за евикция

1.3. Отговорност за недостатъци

2. Приложение по аналогия на правилата за неизпълнение по други договори

2.1. Отговорност на цедента при цесия вместо плащане

2.1.1. Отговорност за съществуването на прехвърленото вземане

2.1.2. Отговорност за платежоспособността на длъжника

2.2. Съответно приложение на правилата за наема

2.2.1. Отговорност на длъжника за състоянието на предадената за ползване вещ

2.2.2. Отговорност на солвенса за поддържане на вещта

2.2.3. Отговорност на солвенса за осигуряване на спокойно ползване

2.2.4. Отговорност на акципиенса

2.3. Отговорност на солвенса при изработка вместо изпълнение

2.4. Отговорност при договорите за използване на обекти на индустриалната и интелектуалната собственост

3. Обезщетяване на вредите

3.1. Неустойка

3.2. Задатък

4. Разваляне на договора

4.1. Хипотезите

4.2. Ред за разваляне

4.3. Последици

5. Неизпълнение на задълженията на акципиенса

§ 5. Други последици

1. Прекъсване на давността

2. Регресна отговорност на длъжника, когато договорът е сключен от трето лице вместо него

2.1. Основание на регресните права на третото лице

2.2. Размер на регресните права

2.3. Встъпване в правата на кредитора

3. Приемане на наследство чрез сключването на договор за даване вместо изпълнение

3.1. Сключване на договора от наследник на кредитора

3.2. Сключване на договора от наследник на длъжника

§ 6. Изменение на облигационното отношение след сключване на договора

1. Изменение на предмета

2. Изменение на основанието

3. Изменение на действието на договора

4. Изменение на страните