Доказателствени средства в наказателното производство. Същност и видове

ISBN: 978-954-28-4457-0
30,00 лв.
+

Дейността на съда, прокурора и разследващия орган наподобява професията на археолога: чрез събиране на следи (материални и нематериални) трябва да се реконструира картината на едно събитие от миналото – престъплението – за да може правилно да се реши наказателното дело. В основата на тази познавателна дейност са поставени отделни наказателно-процесуални категории: предмет и тежест на доказване, доказателства, доказателствени средства, способи за събиране и проверка на доказателствен материал.

Книгата анализира един от институтите на доказателственото право по наказателни дела: доказателствените средства.

Представени са и видовете доказателствени средства: гласни, писмени и веществени.

Изложението е разположено в исторически контекст (явленията са изследвани в тяхното развитие през годините), както и въз основа на тълкувателната и конкретната съдебна практика.

За автора:

Веселин Вучков е професор по наказателно-процесуално право (2016). Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1994). Работил е като следовател. Бил е асистент, старши асистент и главен асистент, от 2010 г. е доцент. През 2003 г. защитава дисертация и добива образователна и научна степен „доктор“.

Бил е заместник-министър (2009–2013) и народен представител в два парламента (2013–2015). От м. ноември 2014 г. до м. март 2015 г. е министър на вътрешните работи. Подава оставка като министър и депутат.