-10% ново

Наказателно-процесуален кодекс част трета, четвърта, пета и шеста

Съдебна практика на Върховния касационен съд 2006-2021 г.

ISBN: 978-619-226-283-9
30,60 лв.
34,00 лв.
+

Настоящият сборник съдържа решения и определения на Върховния касационен съд по наказателни дела, относими пряко или опосредствено към част трета, четвърта, пета и шеста на Наказателно-процесуалния кодекс – от влизането в сила на действащия НПК (обн., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април 2006 г.) до 2021 г. включително.

Решенията са поместени към съответните разпоредби на кодекса и са подредени хронологично в синтезиран вид.

Сборникът цели да подпомогне научната дейност в областта на наказателнопроцесуалното право и ползването на съдебната практика от практикуващите юристи. 

Съдържание

ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЧАСТ ТРЕТА

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава шестнадесета. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава седемнадесета. РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел І. ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел ІІ. ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО. ЗВУКОЗАПИСИ И ВИДЕОЗАПИСИ

Глава осемнадесета. ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава деветнадесета. ПРЕДАВАНЕ НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Глава двадесета. СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

Раздел ІІІ. СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

Раздел ІV. СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ

Раздел V. ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ

Раздел VІ. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪДАТА

Раздел VІІ. ПРОТОКОЛ ЗА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

Глава двадесет и първа. ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ. ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ

Раздел ІІІ. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

Глава двадесет и втора. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА И РАЗПОРЕЖДАНИЯТА

Глава двадесет и трета. КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

ЧАСТ ПЕТА

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА

Глава двадесет и четвърта. БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесет и пета. НЕЗАБАВНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесет и шеста. УСКОРЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесет и седма. СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ

Глава двадесет и осма. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ

Глава двадесет и девета. РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ

Глава тридесета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Глава тридесета „а“. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Глава тридесет и първа. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА

ЧАСТ ШЕСТА

ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Глава тридесет и втора. ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ

Глава тридесет и трета. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА