-10%

Наказателно-процесуален кодекс част първа и част втора

Съдебна практика на Върховния касационен съд 2006-2021 г.

ISBN: 978-619-226-230-3
21,60 лв.
24,00 лв.
+

Настоящият сборник съдържа решения и определения на Върховния касационен съд по наказателни дела, относими пряко или опосредствено към Част първа и Част втора на Наказателно-процесуалния кодекс (обособени в науката като „Обща част на наказателнопроцесуалното право“) – от влизането в сила на действащия Наказателно-процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април 2006 г.), до 2021 година включително. Решенията са поместени към съответните разпоредби на кодекса и са представени хронологично в синтезиран вид.

Относимите тълкувателни решения са представени отделно с техните диспозитиви също в хронологичен ред.

Сборникът цели да подпомогне научната дейност в областта на наказателнопроцесуалното право и ползването на съдебната практика от практикуващите юристи.

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа. ЗАДАЧИ И ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ

Глава втора. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Глава трета. ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Глава четвърта. СЪД

Раздел І. ФУНКЦИЯ И СЪСТАВ НА СЪДА В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО. СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Раздел ІІ. ПОДСЪДНОСТ

Глава пета. ПРОКУРОР

Глава шеста. РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ

Глава седма. ОБВИНЯЕМ

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ. МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА

Раздел ІІ. ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

Раздел III. ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

Раздел ІV. ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ

Глава девета. ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК

Глава десета. ПРАВНА ПОМОЩ

Раздел І. ЗАЩИТНИК

Раздел ІІ. ПОВЕРЕНИК И ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ЧАСТ ВТОРА

ДОКАЗВАНЕ

Глава единадесета. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава дванадесета. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Глава тринадесета. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ. ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Раздел ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Раздел ІV. ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Глава четиринадесета. СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ІІ. РАЗПИТ

Раздел ІІІ. ЕКСПЕРТИЗА

Раздел ІV. ОГЛЕД

Раздел V. ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ

Раздел VІ. СЛЕДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Раздел VІІ. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА И ПРЕДМЕТИ

Раздел VІІІ. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Глава петнадесета. ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ И КНИЖА. СРОКОВЕ И РАЗНОСКИ

Раздел І. ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗВКИ, СЪОБЩЕНИЯ И КНИЖА

Раздел ІІ. СРОКОВЕ

Раздел ІІІ. РАЗНОСКИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Тълкувателни решения на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд