-10%

Електронно правителство

ISBN: 954-730-162-4
16,20 лв.
18,00 лв.
+

В книгата се прави преглед на основните проблеми, стратегиите и еволюцията на схващанията за електронно правителство. Разглежда се проблематиката у нас, включително приетата стратегия и съществуващата нормативна регламентация. Предлагат се няколко метода за създаване на електронно правителство. Идеалният метод осигурява единство между правна регламентация, държавна организация и информационни технологии на електронното правителство. Останалите методи са негови компромисни варианти. Описват се недостатъците на ограничените методи, както и условията, които осигуряват приемственост между резултатите от прилагането на тези методи и идеалния метод. Последиците от действието на електронното правителство, създадено с използване на предлагания метод, са многостранни. Достига се пълноценно и последователно прилагане принципа на правовата държава в условията на действие на информационните технологии. Разглежда се еволюцията на признаците на държавата под въздействие на електронното правителство. Перспективите в изследванията се откриват преди всичко в създаване на бази знания на електронното правителство.

1. ТЕРМИНЪТ „ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО“

2. ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

2.1. Предпоставки на темата за електронно правителство

2.2. Информационни системи в публичната администрация

2.3. История на термина „електронно правителство“

2.4. Първите проекти и реализации

3. ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

3.1. Стратегии за електронно правителство

3.2. Основни рубрики в сайтове на електронни правителства

3.3. Концепции на производители на информационни технологии и неправителствени организации

3.4. Конференции и други научни прояви

3.5. Еволюция на схващанията за електронното правителство

3.6. Изводи

4. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

4.1. Информационни технологии в законодателната власт

4.2. Информационни технологии в изпълнителната власт

4.3. Информационни технологии в съдебната власт

4.4. Нормативна уредба

4.4.1. Информационни системи и бази данни

4.4.2. Органи

4.4.3. Други обекти на нормативна уредба

4.5. Изводи

4.5.1. Изводи за органите

4.5.2. Изводи за информационните системи и базите данни

4.5.3. Изводи за методологията за изграждане на електронното правителство

5. ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

6. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ КАЧЕСТВАТА НА ПРАВНИТЕ НОРМИ И КАЧЕСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

6.1. Държавновластен характер

6.2. Модели на поведение

6.3. Абстрактност

6.4. Всеобщност

6.5. Многократна приложимост

6.6. Публичност

6.7. Формална определеност

6.8. Изводи

7. ПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ СТРУКТУРИ – ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

7.1. Цел

7.2. Обектът на проектиране и реализация на електронното правителство

7.3. Приложимост на системния подход

7.4. Държавната организация като система

7.5. Правни нормативни средства за регламентиране на държавната организация

7.5.1. Качества на държавните органи, подлежащи на нормативна уредба

7.5.2. Цели

7.5.3. Структура

7.5.4. Правомощия

7.5.5. Производства

7.5.6. Резултати от изпълнението на производствата

7.5.7. Средства за организиране на резултатите от изпълнението на производствата (бази данни)

7.5.8. Контрол за изпълнение на решенията

7.6. Неформалните организационни структури, правото и информационните технологии

7.7. Качества на държавните органи, представени в информационните технологии на електронните правителства

7.8. Обобщение

8. МЕТОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

8.1. Идеалният метод

8.2. Методът при съществуваща нормативна регламентация

8.3. Компромисни методи – форми и бази данни

8.4. Преимущества на предлагания метод

9. ЗАДАЧИ ПРЕД ПРАВНАТА НАУКА, ДЪРЖАВАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

9.1. Задачи пред правната наука

9.2. Задачи пред държавата

9.3. Задачи пред информационните технологии

10. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

10.1. Последици за личността

10.2. Последици за правото

10.3. Последици за държавната организация

10.4. Еволюция на признаците на държавата под въздействие на електроннотоправителство

10.5. Последици за обработката на информацията

10.6. Съотношение между трите форми на съществуване на държавата

11. ПРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

11.1. Източниците на правна информация и електронното правителство

11.2. Развитие на функциите на правната информация в електронното правителство

11.3. Практиката на други държави по предоставяне на правна информация

11.4. Състоянието у нас

12. НЕОБХОДИМИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

12.1. Предпоставки за прилагане на методите

12.2. Съдържание на предлаганите промени

12.3. Фактори за оценка на предлаганите методи и нормативни промени

13. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО