Гражданско право. Обща част. Дял I

Второ издание. Основно преработено и допълнено

Нова редакция – Огнян Герджиков

ISBN: 978-954-638-183-5
22,00 лв.
+

Трудът на проф. Витали Таджер Гражданско право на НРБ. Обща част - дял I не е преиздаван от 30 години. Това е учебникът, станал библиографска рядкост още с излизането си от печат през 1970 г. Хиляди юристи са учили по него, но малцина са щастливците, които го притежават в библиотеките си. Независимо от сериозните промени в нормативната база, трудът на проф. Таджер в много отношения продължава да бъде актуален и днес.

Предговор


Понятие и обща характеристика на гражданското право

Понятие за гражданското право

Система на гражданското право

Основни принципи на гражданското право

Гражданското право на НРБ - развитие и литература

Гражданското право на СССР и други социалистически страни

Характеристика и развитие на буржоазното гражданско право

Обективно гражданско право

Понятие и характеристика на източниците на гражданското право

Конституцията, закони, подзаконови и междудържавни актове

Правни обичаи и обичаи в практиката

Съдебни и арбитражни актове и практика

Добрите нрави

Действие на гражданскоправните норми

Видове гражданскоправни норми

Прилагане и тълкуване на гражданскоправните закони - общи положения

Критика на гражданския закон

Официално и неофициално (научно) тълкуване

Видове тълкуване на гражданскоправните норми

Попълване празноти в гражданското право

Конкуренция на закона

Техника на гражданския закон

Гражданско правоотношение

Определение и структура на гражданското правоотношение

Субективни права и правни задължения

Видове граждански правоотношения и субективни права

Субективно право и право на иск. Конкуренция на притежания. Възражение

Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Злоупотреба с право

Защита на субективните права

Литература
Учебници