-10%

Коментар на Кодекса на труда

тринадесето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-197-9
67,50 лв.
75,00 лв.
+

Новото в тринадесетото издание от 2021 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от 2016 г. Новите моменти в измененията и допълненията на КТ са обстойно анализирани в изданието. В него са отразени и най-новите изследвания в българската и европейската трудовоправна литература. Обобщена е и най-новата практика на ВКС и МТСП, която утвърждава законосъобразното прилагане на действащото трудово право. Коментарът на Кодекса на труда със своите тринадесет издания и винаги осъвременено съдържание е най-издаваната книга в българската правна литература.

Авторите на книгата – проф. Васил Мръчков, проф. Красимира Средкова, проф. Атанас Василев и проф. Емил Мингов, са най-изявените и компетентни специалисти в областта на трудовото право у нас. Изданието със сигурност е полезно за съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, инспектори по труда, служители в бюрата по труда, отделите „Човешки ресурси“, „Личен състав“, „Труд и работна заплата“, счетоводители, синдикални дейци, представители на работниците и служителите, работодатели, научни работници, студенти юристи, и всички, които се интересуват от практически постоянно важната материя на трудовото право.

ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ПРЕДГОВОР КЪМ ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ (Отм.)

Глава първа                 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, чл. 1–11

Глава втора                 

ТРУДОВ КОЛЕКТИВ, чл. 12–32 (Отм.)

Глава трета                  

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, чл. 33–49

Глава четвърта             

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, чл. 50–60

Глава пета                   

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 61–123

       Раздел I                  Трудов договор, чл. 61–76

       Раздел II                Устройване на работа на младите специалисти, чл. 77–82 (Отм.)

       Раздел III               Избор, чл. 83–88

       Раздел IV               Конкурс, чл. 89–97

       Раздел V                Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси, чл. 98–102 (Отм.)

       Раздел VI               Съдебно решение, чл. 103–104 (Отм.)

       Раздел VII              Членство в производствена кооперация, чл. 105–106 (Отм.)

       Раздел VIII             Допълнителни условия за някои трудови правоотношения, чл. 107–107a

       Раздел VIIIа           Допълнителни условия за извършване на надомна работа, чл. 107б–107ж

       Раздел VIIIб           Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние, чл. 107з–107п

      Раздел VIIIв          Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа, чл. 107р–107ч

       Раздел IX               Допълнителен труд по трудов договор, чл. 108–117

       Раздел Х                Изменение на трудовото правоотношение, чл. 118–123а

Глава шеста                  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 124–135

       Раздел I                  Основни задължения при предоставянето на работната сила, чл. 124–129

       Раздел II                Общи правила за информиране и консултиране, чл. 130–135

Глава седма                  РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ, чл. 136–154а

       Раздел I                  Редовно работно време, чл. 136–142

       Раздел II                Извънреден труд, чл. 143–150

       Раздел III               Почивки, чл. 151–154а

Глава осма                    ОТПУСКИ, чл. 155–178

       Раздел I                  Видове отпуски, чл. 155–171

       Раздел II                Ползване на платения годишен отпуск, чл. 172–178

Глава девета                 ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, чл. 179–199

       Раздел I                  Общи разпоредби, чл. 179–181

       Раздел II                Награди, чл. 182–185 (Отм.)

       Раздел III               Дисциплинарна отговорност, чл. 186–199

Глава десета                 ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, чл. 200–228

       Раздел I                  Имуществена отговорност на работодателя, чл. 200–202

       Раздел II                Имуществена отговорност на работника или служителя, чл. 203–212

       Раздел III               Други видове обезщетения, чл. 213–228

Глава единадесета         ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, чл. 228а–241

Глава дванадесета         ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, чл. 242–272

       Раздел I                  Общи разпоредби, чл. 242–246

       Раздел II                Системи на заплащане на труда, чл. 247–258

       Раздел III               Допълнителни и други трудови възнаграждения, чл. 259–268

       Раздел IV               Изплащане на трудовото възнаграждение, чл. 269–272

Глава тринадесета         ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА, чл. 273–290

Глава четиринадесета   СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, чл. 291–300

Глава петнадесета         СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, чл. 301–324

       Раздел I                  Специална закрила на непълнолетните, чл. 301–305

       Раздел II                Специална закрила на жените, чл. 306–313а

       Раздел III               Специална закрила на лицата с намалена работоспособност, чл. 314–321

       Раздел IV               Специална закрила на работещите пенсионери, чл. 322–324 (Отм.)

Глава шестнадесета       ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, чл. 325–346

       Раздел I                  Прекратяване на трудовия договор, чл. 325–336

       Раздел II                Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор, чл. 337–340

       Раздел III               Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от членство в производствена кооперация, чл. 341–343 (Отм.)

       Раздел IV               Защита срещу незаконно уволнение, чл. 344–346

Глава седемнадесета     ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ, чл. 347–356

       Раздел I                  Трудова книжка, чл. 347–350а

       Раздел II                Трудов стаж, чл. 351–356

Глава осемнадесета       ТРУДОВИ СПОРОВЕ, чл. 357–398

Глава деветнадесета      КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ, чл. 399–416

       Раздел I                  Контрол за спазване на трудовото законодателство, чл. 399–412

       Раздел II                Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, чл. 412а–416

Глава двадесета            Административно сътрудни- чество чрез Информацион- ната система на вътрешния пазар и трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления чл. 417–422

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       § 2. Приложимост към трудовите отношения на членовете на производствени кооперации

       § 121. Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда

ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ