Криминалистика

Четвърто издание

ISBN: 978-954-28-2794-8
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  564
 • Година на издаване:
  2019
30,00 лв.
+

Новото издание обхваща всички дялове на криминалистичната наука - обща теория на криминалистиката, криминалистична техника, общо учение за следите, криминалистични експертизи, криминалистична техника и криминалистична методика. Книгата е предназначена преди всичко за студентите по право, но може да се ползва и ще бъде незаменим помощник за практикуващите юристи, занимаващи се с проблемите на наказателното разследване и по-специално - криминалистиката.

Понятие, особености и принципи на криминалистиката. Връзки с други науки

Понятие и особености

Принципи. Връзки с други науки

Предмет, метод и система на криминалистиката

Предмет на криминалистиката

Методи използвани в криминалистиката

Система на криминалистиката

Възникване и развитие на криминалистиката

Предпоставки. Възникване и развитие на криминалистиката в България

Криминалистика в няколко други страни

Съдебна идентификация. Обща характеристика

Същност и значение

Обекти на идентификация

Видове идентификация

Идентификационни признаци

Идентификация на човека по признаците ан външността му

Обща характеристика на признаците. Видове признаци

Методика на описване на признаците на външния вид на човека. Методика на технически средства за съставяне на портрет на извършителя

Наказателна регистрация

Същност, възникване и развитие

Обекти и нормативна основа на наказателната регистрация

Видове наказателна регистрация

Криминалистическа техника. Обща характеристика. Видове способи и средства

Понятие. Общи особености

Технически способи и средства за откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите и на другите веществени доказателства

Технически способи и средства за изследване на доказателствата

Съдебна фотография. Фотография при отделните следствени действия

Същност и значение

Способи за следвенозафиксираща фотография

Фотографиране при следствените действия

Следи. Видове следи

Понятие. Обща класификация и значение на следите

Видове следи отражения. Откриване и фиксиране

Следи от човек (хомоскопни следи). Следи от ръце

Обща характеристика на следите от човек. Следи от ръце

Образуване на следи от ръце. Видове следи

Откриване на следи от ръце

Фиксиране, запазване и изземване на следи от ръце

Следи от крака

Значение на следите. Откриване и класификация

Фиксиране, запазване и изземване на следи от крака

Следи от човешки зъби и от нокти

Значение на следите. Откриване и класификация

Фиксиране, изземване и запазване на следи от зъби

Следи от нокти

Следи от биологичен произход

Следи от кръв

Други следи от биологичен произход

Следи от оръдия за взлом

Образуване и значение на следите. Откриване. Класификация

Фиксиране и изземване на следите от взлом

Следи от автотранспортни средства

Образуване и значение на следите. Класификация

Откриване , фиксиране и запазване на следите

Микроследи

Същност и занчение

Образуване и откриване на микроследите

Видове микроследи. Фиксиране и изземване

Съдебна балистика

Обща характеристика

Процеси и явления при изстрел с огнестрелно оръжие и особености на образуване и веществени доказателства

Откриване, фиксиране, запазване и изземване на огнестрелно оръжие и на следите от него

Криминалистическа експертиза. Обща методика

Същност и значение. Възникване на криминарлистическата експертиза

Обект, задачи и класификация на криминалистическата експертиза

Обща методика на криминалистическата експертиза

Назначаване, подготвяне и извършване на експертиза. Проверка и оценка на експертното заключение

Назначаване на експертиза

Подготовка на експертиза

Извършване на експертизата

Назначаване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза

Назначаване на допълнителна и повторна експертиза

Назначаване на колективна и експресна експертиза

Експертиза на почерк

Обща характеристика

Възникване и развитие

Почерк. Фактори, водещи до изменение на подписа

Експертиза на подпис

Обща характеристика. Фактори, водещи до изменение на подписа

Назначаване на експертизата. Подготовка и извършване

Експертиза на цифрово писмо

Обща характеристика. Фактори, водещи до изменение но цифровото писмо

Назначаване на експертиза. Подготовка и извършване

Експертиза за установяване на заличаване по механичен начин или по химически начин и за разчитане на заличения текст в документа

Обща характеристика. Назначаване,обект и задачи на експерта

Подготовка и извършване на експертиза

Експертиза за установяване на добавки в документ

Назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертизи за установяване на преправки

Назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за разчитане на залети, зацапани или зачеркнати текстове в документи

Обща характеристика, назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за установяване на техническа подготовка на подпис

Назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за документи, съставени след полагане на подписа ("Кражба на подпис")

Назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за писмената реч

Обща характеристика. Видове писмо

Назначаване, подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за материалите на документа

Назначаване, обект и задачи на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за разчитане на изгорели документи и експертиза за разчитане на текстове, написани с невидими мастила

Експертиза за разчитане на изгорели документи

Експертиза за разчитане на текстове, написани с невидими мастила

Експертиза за установяване времето на написване на документа

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за машинописни текстове

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за отпечатъци от печати и щемпели

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за следи от ръце (Дактилоскопична експертиза)

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за следи от крака

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за следи от оръдия с взлом

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Експертиза за следи от ходовата част на автотранспортни средства

Назначаване, обект и задача на експертизата

Подготовка и извършване на експертизата

Съдебно - балистична експертиза

Назначаване, обект и задача на експертизата

Тактически способи и правила. Тактическа конмбинация

Криминалистична тактика. Обща характеристика

Същност и значение

Тактически способи и правила. Тактическа комбинация

Следствени и съдебни версии

Същност и значение

Основания и източници за изграждане на версии

Изграждане на версиите. Тактически изисквания

Видове следствени версии

Планиране на предварително разследване и на съдебното следствие

Същност, особености и значение

Субекти, принципи и функции на планирането

Източници на планирането. Съдържание и извършване на планирането

Планиране на началния етап на разследването

Планиране на средния и на заключителния етап на разследването

Планиране на съдебното следствие

Тактическа организация на разследването

Същност и значение

Съдържание на тактическата организация

Оглед на местопроизшествието

Обща характеристика на огледа на местопроизшествието

Планиране и подготовка на огледа

Тактика на огледа

Повторен оглед на местопроизшествието

Съдебен оглед на местопроизшествието

Общи особености и значение

Подготовка и тактика на съдебния оглед

Оглед на труп

Общи особености и значение

Подготовка и тактика на извършване

Освидетелстване

Общи особености и значение

Подготовка и тактика на извършване

Тактика на претърсване

Общи особености и значение

Планиране и подготовка на претърсването

Тактика на претърсване в предварителното и съдебното производство

Личен обиск

Тактика на изземване

Общи особености и значение. Планиране на изземването

Подготовка и тактика на извършване на изземването. Изземване в съдебното производство

Тактика на разпит. Общи въпроси

Обща характеристика и значение на разпита

Подготовка на разпита

Тактика на разпита. Общи изисквания

Разпит на свидетели

Значение, планиране и подгоровка на разпита

Тактика на разпита на свидетели

Разпит на свидетели в съдебното заседание

Разпит на малолетни и непълнолетни свидетели

Особености на формиране на показанията. Подготовка на разпита

Тактика на разпита

Разпит на обвиняеми

Обща характеристика, значение и планиране на разпита

Подготовка и тактика за извършване на разпита

Разпит на подсъдими

Обща характеристика

Подготовка и тактика на извършване на разпита

Разпит на вещи лица

Същност и значение

Подготовка и тактика за извършване на разпита

Тактика на очна ставка

Основания, същност и значение на очната ставка

Вземане решение за извършване на очната ставка

Тактика на извършване на очната ставка

Тактически особености на очната ставка в зависимост от възрастта и процесуалното положение на лицата

Очна ставка в съдебно заседание

Тактика на разпознаване

Същност и значение. Планиране на разпознаването

Подготовка на разпознаването

Тактика на извършване на разпознаването. Видове разпознаване

Разпознаване на живи лица, на трупове и по фотоснимки

Разпознаване на предмети и на животни

Разпознаване в съдебно заседание

Фиксиране на разпознаването и на резултатите от него. Проверка и оценка

Тактика на следствен експеримент

Същност и значение. Планиране на следствения експеримент

Подготовка и тактика на извършване на следствения експеримент

Следствен експеримент в съдебното следствие

Методика на разследване на отделните видове престъпления. Общи въпроси

Същност, източници и значение

Структура на методиката на разследване на отделните видове престъпления

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Предотвратяване на престъпленията

Разследване на убийства

Обща характеристика

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Въпроси за подготовката на съда и съдебното разглеждане на дела за убийства

Предотвратяване на умишлени убийства

Разследване на автотранспортни престъпления

Обща характеристика

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Въпроси за подготовката на съда и съдебното разглеждане на дела за автотранспортни престъпления

Предотвратяване на автотранспортни престъпления

Разследване на длъжностни присвоявания

Обща характеристика

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Въпроси за подготовката на съда и съдебното разглеждане на дела за длъжностни присвоявания

Предотвратяване на длъжностни присвоявания

Разследване на документни престъпления

Обща характеристика

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Въпроси за подготовката на съда и съдебното разглеждане на дела за документни престъпления

Предотвратяване на документни престъпления

Разследване на палежи

Обща характеристика

Основни въпроси, решавани в началния етап на разследването

Неотложни и първоначални следствени действия

Последващи следствени действия

Въпроси за подготовката на съда и съдебното разглеждане на дела за палежите

Предотвратяване на палежите