Курс по криминалистика. Том 2

Методология на криминалистическото познание

ISBN: 978-954-28-3404-5
25,00 лв.
+

Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет. Настоящият втори том конкретизира от теоретична и практическа гледна точка представената в първия том концепция за ролята на криминалистиката научно да съдейства за разкриването на обективната истина в наказателния процес.

Предмет на настоящата книга са четири фундаментални за следствената и експертната практика криминалистически теории за: следите, диагностиката, диференциацията и идентификацията. Тези теории и основаните на тях методи са представени като система, определяща същността на методологията на криминалистическото познание. В дискусионен план са разгледани възможности за нейното по-нататъшно развитие. Монографията е предназначена за органите на досъдебното производство, съда, вещите лица в областта на криминалистическите експертизи, специалистите - технически помощници, оперативно-издирвателните органи, както и за учебния процес по криминалистика.

Проф.д.ю.н е декан на ЮФ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и ръководител на комплексна магистърска програма "Съдебни експертизи" в същия университет. Преподавател е по криминалистика и съдебна експертология. Работил е в различни структури на МВР - криминална полиция, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Академията на МВР. Като научен работник е привличан като консултант на оперативноиздирвателните органи и следствието при разкриването на тежки престъпления. Научната и преподавателската си дейност съвместява с упражняване на адвокатска професия. През 2020 г. е удостоен с награда "Варна" от община Варна за първия том от Курса по криминалистика, създаването на комплексна магистърска програма по съдебни експертизи и учебен модул "Криминалистика".

Увод
Криминалистическа теория за следите. Категорията "следа" като предмет на криминалистиката

Състояние на съвременната криминалистическа теория за следите

Понятие за следа

Принципни положения относно информационните свойства на следите

Отношение между категориите "следа" и "доказателство"

Концепции за класификацията на основни видове следи

Теоретично и практическо значение на класификацията на следите

Несъстоятелност на концепцията за следи в "тесен" и "широк" смисъл

Комплексен подход за класификация на лседите

Същност и информационни свойства на основните видове следи

Следи-отпечатъци

Следи-предмети

Следи-вещества

Одорологични следи

Графични следи

Пространствените изменения като следи

Микроследи

Изменение на състоянието на предмет като следа

Липса на предмет или вещество като следа

Термоследи

Възелът като следа

Телесни увреждания като следи

Цифрови (дигитални) следи

Материалното отражение на престъплението като система от следи

Същност и информационни свойства на материалното отражение на престъплението

Структура на материалното отражение на престъплението

Причинно-следствена връзка между престъплението и неговото материално отражение

Материалното отражение на престъплението като предмет на познание е следствената практика

Методология на криминалистическата диагностика и диференциация. Криминалистическа диагностика на престъплението в следствената и експертната дейност

Същност и предмет на криминалистическата диагностика на престъплението

Начинът на действие на извършителя на престъплението като предмет на криминалистическата диагностика

Криминалистическа диагностика на механизма на престъплението

Криминалистическа диагностика на времето на извършване на престъплението

Престъплението като предмет на ситуационна експертиза

Криминалистическа виктимологична диагностика

Предмет на криминалистическата виктимологична диагностика

Социално-психологична диагностика на пострадалия

Поведенческа диагностика на пострадалия и на връзката му с други лица

Други форми на криминалистическа виктимологична диагностика

Има ли зодиакална връзка между извършителите на умишлени убийства и техните жертви?

Криминалистическа характеристика на престъплението

Същност на криминалистическата характеристика на престъплението

Практическо значение на криминалистическата характеристика на престъплението

Източници на емпирична информация за разработване на криминалистическа характеристика на престъплението

Версиите като хипотетична диагностика при разследването

Същност и предназначение на версиите

Видове версии

Изграждане на версиите

Проверка на версиите

Основи на теорията за криминалистическата диференциация

Същност на криминалистическата диференциация

Степени на криминалистическата диференциация

Форми на криминалистическата диференциация на неизвестния извършител

Методология на криминалистическата идентификация. Същност и форми на идентификацията

Идентификацията като метод на доказване в наказателния процес

Обективни условия за идентификацията

Сравнителни и контролни образци

Процесуална регламентация на осигуряването на сравнителни образци и възможности за нейното усъвършенстване

Сходство и различие между сравнителни образци, веществени доказателства и веществени доказателствени средства

Същност, предназначение и видове сравнителни образци

Контролни образци

Обща методика на експертната идентификация

Етапи на идентификацията

Методи за идентификация

Заключение от идентификационното изследване

Форми на криминалистическа експертна идентификация

Система на формите и видовете криминалистическа експертна идентификация

Хомоскопна микрорелефна идентификация

Механоскопна микрорелефна идентификация

Графична идентификация

Авторска идентификация

Фоноскопна идентификация

Фотопортретна идентификация

Нетипични форми за криминалистическа идентификация на човек

Одорологична идентификация

Негативно влияние на скептицизма относно одорологичната идентификация

Тенденции в съдебната практика относно одорологичната идентификация

Основания за използване на резултата от одорологичната идентификация при доказването в наказателния процес

Одорологична експертиза

Цитирана литература