Наказателно право на Република България. Обща част

Второ основно преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-638-162-0
17,00 лв.
+

Настоящото издание включва лекции по наказателно право, които авторът изнася пред студентите по право от различни юридически факултети. То има за предназначение да даде в достъпна форма познания за българското наказателно право на всички, които желаят да изучат неговите основни положения.
Курсът лекции отговоря на системата на наказателното право и на наказателното законодателство (Наказателния кодекс), което се дели на обща и особена част.                                                                                                                            

Авторът


Наказателният закон

Законът като източник на наказателноправните норми

Видове и структура на наказателноправните норми

Тълкуване, прилагане и функции на наказателния закон

Действие на наказателноправните норми по време

Действие на наказателноправните норми по място

Наказателноотговорни лица

Субект на престъплението

Вменяемост и невменяемост

Малолетни и непълнолетни

Общо понятие за престъплението

Обект на престъплението

Състав на престъплението

Престъплението като деяние

Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици

Обществена опасност на престъпното деяние

Противоправност на престъпното деяние

Неизбежна отбрана и задържане на престъпник

Крайна необходимост и оправдан риск

Вина на престъпното деяние

Умисъл

Непредпазливост

Изключващи вината обстоятелства

Наказуемост на престъпното деяние

Приготовление

Опит

Съучастие в престъпление

Извършителство

Подбудителство

Помагачество

Наказуемост на съучастниците

Единство и множество на деянията и престъпленията

Съвкупност на престъпления

Рецидив

Наказанието

Понятие за наказанието

Наказанието по българското наказателно право

Система на наказанията по българския наказателен кодекс

Лишаване от свобода и доживотен затвор

Определяне на наказанието

Индивидуализация на наказанието

Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание

Освобождаване от наказателна отговорност и амнистия

Давност

Реабилитация

Обратно действие на наказателноправната норма
Необходимо съучастие

Особени белези

Прояви на необходимо съучастие

Определяне на наказанието

Принципи за определяне на наказанието

Съображения за индивидуализация на наказанието

Последващо положително поведение на дееца - видове и правно действие
Други последващи поведения на дееца, които също го ползват, макар да не са полижителни