Наказателно право на Република България. Обща част

Второ основно преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-638-162-0
17,00 лв.
+

Настоящото издание включва лекции по наказателно право, които авторът изнася пред студентите по право от различни юридически факултети. То има за предназначение да даде в достъпна форма познания за българското наказателно право на всички, които желаят да изучат неговите основни положения.
Курсът лекции отговоря на системата на наказателното право и на наказателното законодателство (Наказателния кодекс), което се дели на обща и особена част.                                                                                                                            

Авторът


Наказателният закон

 • Законът като източник на наказателноправните норми
 • Видове и структура на наказателноправните норми
 • Тълкуване, прилагане и функции на наказателния закон
 • Действие на наказателноправните норми по време
 • Действие на наказателноправните норми по място

Наказателноотговорни лица

 • Субект на престъплението
 • Вменяемост и невменяемост
 • Малолетни и непълнолетни

Общо понятие за престъплението

 • Обект на престъплението
 • Състав на престъплението
 • Престъплението като деяние
 • Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици
 • Обществена опасност на престъпното деяние
 • Противоправност на престъпното деяние
 • Неизбежна отбрана и задържане на престъпник
 • Крайна необходимост и оправдан риск
 • Вина на престъпното деяние
 • Умисъл
 • Непредпазливост
 • Изключващи вината обстоятелства
 • Наказуемост на престъпното деяние
 • Приготовление
 • Опит
 • Съучастие в престъпление
 • Извършителство
 • Подбудителство
 • Помагачество
 • Наказуемост на съучастниците
 • Единство и множество на деянията и престъпленията
 • Съвкупност на престъпления
 • Рецидив

Наказанието

 • Понятие за наказанието
 • Наказанието по българското наказателно право
 • Система на наказанията по българския наказателен кодекс
 • Лишаване от свобода и доживотен затвор
 • Определяне на наказанието
 • Индивидуализация на наказанието
 • Освобождаване от изтърпяване на наложено наказание
 • Освобождаване от наказателна отговорност и амнистия
 • Давност
 • Реабилитация

Обратно действие на наказателноправната норма
Необходимо съучастие

 • Особени белези
 • Прояви на необходимо съучастие

Определяне на наказанието

 • Принципи за определяне на наказанието
 • Съображения за индивидуализация на наказанието

Последващо положително поведение на дееца - видове и правно действие
Други последващи поведения на дееца, които също го ползват, макар да не са полижителни