Наказателно право. Особена част

Престъпления против собствеността

ISBN: 978-954-28-2604-0
17,00 лв.
+

Исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността

Престъпно отнемане на вещи

Престъпни присвоявания

Измама и изнудване

Унищожаване и повреждане

Злоупотреба с доверие и вещно укривателство

Исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността

Престъпно отнемане на вещи

Престъпни присвоявания

Измама и изнудване

Унищожаване и повреждане

Злоупотреба с доверие и вещно укривателство