-10%

Обезпечение на иска

ISBN: 978-954-730-882-4
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението. Анализът на действащата нормативна уредба и съдебна практика е извършен на основата на исторически преглед и широко сравнителноправно проучване на института в държави, принадлежащи към различни правни системи (Русия, Германия, Англия, САЩ). Изследвани са конкретните проявления на обезпечителната нужда с оглед на вида на иска, обстоятелствата, изключващи обезпечителната нужда, и необходимостта от обосноваването и доказването й. Допустимите доказателствени средства, чрез които може да се установи вероятна основателност на иска, са разгледани в контекста на процесуалните преклузии. Анализирани са различните критерии, въз основа на които съдът проверява доколко подходяща е посочената от молителя мярка. Съществена част от книгата е посветена на производството по допускане на обезпечението. Въпросът за определянето на компетентността на българския съд е разгледан в контекста на практиката на СЕС и Регламент (ЕО) № 44/2001 г. Поставен е проблемът доколко е допустимо съдът да бъде сезиран в повторна молба за обезпечение, след като първата е оставена без уважение и втората не се основава на нови обстоятелства и доказателства. В книгата са разгледани и проблемите, свързани със защитата на ответника срещу допуснатото от въззивния за обезпечителното производство съд, възникнали след промяната на ГПК от 2010 г., като са направени предложения за промяна на нормативната уредба.


Силвия Спасова е доктор по право, главен асистент по граждански процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат към Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. Обща характеристика

§ 1. Исторически и сравнителноправен преглед

1.1. Историческо развитие

1.1.1. Закон за гражданското съдопроизводство от 1892 г.

1.1.2. Закон за гражданското съдопроизводство от 1930 г.

1.1.3. Граждански процесуален кодекс от 1952 г.

1.2. Сравнителноправен преглед

1.2.1. Германия

1.2.2. Русия

1.2.3. Великобритания

1.2.4. САЩ

§ 2. Обезпечението на иска като самостоятелен способ за защита

2.1. Единен фактически състав

2.1.1. Времеви предели

2.1.2. Качествена характеристика на процесуалните действия

2.1.3. Обусловеност от другите защитни способи

2.2. Самостоятелна задача

2.3. Собствени защитно-санкционни последици

2.3.1. Обща характеристика

2.3.2. Особености

2.3.3. Отграничение от други временни мерки за защита

2.4. Същностни белези, характеризиращи производството по обезпечение на иска

2.4.1. Система от отделни производства

2.4.2. Двустранно производство

2.4.3. Предмет

§ 3. Приложно поле

3.1. Исков процес

3.2. Особености в приложението на обезпечителната защита при някои отделни производства

3.2.1. Производство по признаване и допускане на изпълнение на чуждестранно съдебно решение

3.2.2. Арбитраж

3.2.3. Производство по отмяна на влезли в сила решения

3.2.4. Производство по отмяна на арбитражно решение

3.2.5. Производство по издаване на изпълнителен лист

3.2.6. Производство по издаване на дубликат от изпълнителен лист

3.2.7. Заповедно производство

Глава втора. Право на обезпечение на иска

§ 1. Субекти на правото на обезпечение на иска

1.1. Ищец

1.1.1. Процесуален субституент

1.1.2. Прокурорът

1.1.3. Другарство

1.2. Ответник

§ 2. Допустим иск

§ 3. Интерес от обезпечение на иска

3.1. Интерес от обезпечение на иска с оглед на вида на иска

3.2. Обстоятелства, изключващи обезпечителната нужда

3.3. Обосноваване на обезпечителната нужда

§ 4. Вероятно основателен иск

4.1. Убедителни писмени доказателства

4.1.1. Предмет на доказване и доказателствени средства

4.1.2. Степен на вероятност

4.1.3. Гаранция по чл. 391, ал. 2 ГПК

4.2. Гаранция

4.2.1. Функции на гаранцията

4.2.2. Оценка на възможностите на ищеца да проведе успешно иска

4.2.3. Представяне на гаранцията

4.2.4. Размер на гаранцията

4.2.5. Обезпечение без гаранция

4.2.6. Гаранция в хипотезата на чл. 390, ал. 4 ГПК

§ 5. Подходяща обезпечителна мярка

5.1. Съответствие с обезпечителната нужда

5.1.1. Допустим обект на принудително изпълнение

5.1.2. Съответствие с цената на иска

5.2. Да не води до ограничаване свободата на ответника

5.3. Да не препятства дейността на дружеството

5.3.1. Противоречие с императивна правна норма

5.3.2. Неоправдано стеснителна за дружеството мярка

5.4. Ограничителна само за ответника мярка

5.4.1. Изключения, когато страни по делото не са и двете страни по спорното правоотношение

5.4.2. Изключения, когато адресат на правните последици на решението са трети лица

5.5. Обезпечителната мярка трябва да въздейства върху отношения, които се регулират от гражданското право

5.6. Обезпечителната мярка не трябва да води до осъществяване на спорното право

5.6.1. Сравнителноправен преглед

5.6.2. Съотношение с други средства за предварително осъществяване на защитата

5.7. Изводи

§ 6. Обезпечение на иска без спазване на предпоставките по чл. 391 ГПК

Глава трета. Производство по допускане на обезпечението

§ 1. Компетентен съд

1.1. Компетентност по дела с международен елемент

1.1.1. Компетентност по КМЧП

1.1.2. Компетентност съгласно правото на Европейския съюз

1.2. Компетентност по дела, разглеждани от арбитраж

1.3. Родова и местна подсъдност

1.3.1. Родова подсъдност при обезпечение на бъдещ иск

1.3.2. Местна подсъдност при обезпечение на бъдещ иск

1.3.3. Родова подсъдност по чл. 390, ал. 2 ГПК

1.3.4. Подсъдност при обективно съединяване на искове и при повече от една обезпечителни мерки

1.3.5. Подсъдност при висящ исков процес

1.4. Правомощия на съда при нарушаване на правилата за подсъдност

1.4.1. Служебна проверка на подсъдността

1.4.2. Служебно препращане на делото

§ 2. Молба за обезпечение на иска

2.1. Съдържание

2.2. Срок за подаване на молбата

2.2.1. Развитие на правната уредба

2.2.2. Законодателното решение

2.2.3. Обезпечение на иска по време на спряното исково производство

2.2.4. Правни последици при неспазване на срока

2.3. Проверка на редовността и допустимостта на молбата за обезпечение на иска

2.3.1. Проверка на редовността на молбата

2.3.2. Проверката на допустимостта на молбата

2.3.3. Определение на съда. Обжалване

2.4. Правни последици от подаването на молбата за обезпечение на иска

§ 3. Разглеждане на молбата за обезпечение на иска

3.1. Срок за произнасяне

3.2. Определение

3.2.1. Съдържание

3.2.2. Правна характеристика

3.2.3 Правни последици на определението

3.3. Отговорност за разноските

3.4. Обезпечителна заповед

3.5. Приемство в процеса

3.5.1. Универсално правоприемство

3.5.2. Частно правоприемство

3.5.3. Изводи

§ 4. Защита срещу порочното определение на съда

4.1. Процесуална легитимация

4.2. Срок за обжалване

4.3. Производство по обжалване

4.3.1. Компетентен съд

4.3.2. Връчване на препис от жалбата

4.3.3. Обжалване при ограниченията по чл. 280, ал. 1 ГПК

4.3.4. Допустими доказателства

4.3.5. Правни последици на жалбата

4.3.6. Определение на въззивния съд

4.3.7. Касационно обжалване

4.3.8. Поправка, допълване и тълкуване на определението

4.3.9. Изводи

Глава четвърта. Отмяна и замяна на допуснатото обезпечение

§ 1. Отмяна по искане на молителя и неспазване на срока по чл. 390, ал. 3 ГПК

1.1. Отмяна по искане на молителя

1.2. Отмяна при неспазване на срока по чл. 390, ал. 3 ГПК

1.2.1. Начало на срока

1.2.2. Правна помощ

1.2.3. Спазване на срока

§ 2. Отмяна поради отпадане на предпоставките за допускане на обезпечение

2.1. Съотношение между отмяната на обезпечението по чл. 402 и чл. 396 ГПК

2.2. Отмяна поради прекратяване на исковия процес или отхвърляне на иска

2.2.1. Прекратяване на исковия процес

2.2.2. Отхвърляне на иска

2.3. Отмяна при уважаване на иска

2.4. Отмяна при изпълнение на влязлото в сила съдебно решение

2.5. Отмяна при невнасяне на гаранцията

2.6. Обстоятелства, които не са основание за отмяна на обезпечението

2.6.1. Отпадане на предпоставката „вероятна основателност на иска“ по време на висящия исков процес

2.6.2. Неизпълнение на обезпечителната заповед

§ 3. Производството по отмяна на обезпечението

3.1. Заинтересована страна

3.2. Компетентен съд

3.3. Разглеждане на молбата

3.4. Правни последици на определението за отмяна на обезпечението

§ 4. Освобождаване на гаранцията

4.1. При уважаване на иска

4.2. При отхвърляне на иска и прекратяване на процеса

§ 5. Отговорност на ищеца за вреди, причинени на ответника от обезпечението

5.1. Процесът не е приключил с влязло в сила съдебно решение, уважаващо иска

5.2. Наличие на претърпени вреди от ответника в резултат на обезпечението

5.3. Изискване за вина

§ 6. Замяна на обезпечението

6.1. Замяна на обезпечението в хипотезата на чл. 398, ал. 1 ГПК6.

6.1.1. Основания за замяна

6.1.2. Производство

6.2. Замяна на обезпечението в хипотезата на чл. 398, ал. 2 ГПК

6.2.1. Приложно поле

6.2.2. Съгласие на молителя

6.2.3. Проверка на съда

6.2.4. Определение

6.2.5. Правни последици