-10%

Обща теория на правото

Основни правни понятия
четвърто издание

ISBN: 978-954-730-678-3
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  464
 • Година на издаване:
  2010
21,60 лв.
24,00 лв.
+

Учебникът е посветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права, юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях е изградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата. Авторът подчертава, че този понятиен апарат представлява задължителният минимум, за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правния диалог.

Новото в четвъртото издание на учебника е позоваването и коментара на българска и чуждестранна общотеоретична литература, излязла в периода 2004–2010 г., както и известно преструктуриране и преозначаване на учебния материал, за да може по-лесно да бъде изучаван от студентите-първокурсници.

Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети, но несъмнено представлява интерес и за практикуващи юристи.

 

Раздел първи

ОБЕКТИВНО ПРАВО

Глава първа. ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО

Уводни бележки

Понятие за източник на правото

Видове източници на правото

Конституционни източници на правото

Конституцията

Тълкувателните решения на Конституционния съд

Нормативни актове създавани от законодателната и изпълнителната власт

Законите

Видове закони

Подзаконовите нормативни актове на Министерския съвет и на министрите

Интегрирани източници на правото

Международните договори

Източници на правото на Европейския съюз

Учредителните договори

Регламентите

Директивите

Негативни съдебни източници на правото

Решенията на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на законите

Решенията на ВАС за отменяне поради незаконосъобразност на нормативни актове на МС и министри

Позитивни съдебни източници на правото

Съдебната практика

Тълкувателните решения и тълкувателните постановления на ВКС и ВАС

Съдебният прецедент

Недържавни източници на правото

Правният обичай

Масовите договори, нормативните съглашения и вътрешните регламенти на корпоративни сдружения

Масовите договори

Нормативните съглашения

Вътрешните регламенти на корпоративни сдружения

Правната доктрина

Глава втора. ПРАВНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ

Правни норми

Уводни бележки

Понятие за правна норма

Юридическа сила и юридическо действие на правните норми

Теории за правните норми

Правните норми и социалните норми

Структура на правната норма

Видове правни норми

Правни принципи

Понятие за правен принцип

Теории относно правните принципи

Основни хипотези на приложение на правните принципи

Видове правни принципи

Раздел втори

СУБЕКТИВНО ПРАВО

Глава трета. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ

Уводни бележки

Понятие за юридически факт

Теории за юридическите факти

Юридически събития и юридически действия

Неправомерни юридически действия

Правонарушение

Видове правонарушения

Правомерни юридически действия

Индивидуални юридически актове

Съдържание, условия за действителност и форма на индивидуалните юридически актове

Видове индивидуални юридически актове

Други видове юридически факти

Нетипични юридически факти

Фактически състави

Видове фактически състави

Презумпции и фикции

Презумпции

Фикции

Глава четвърта. СУБЕКТИВНО ПРАВО И ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ

Уводни бележки

Понятие за субективно право

Теории за субективното право

Форми на субективното право

Юридическо задължение

Видове субективни права

Защита на субективното право

Правно отношение

Понятие за правно отношение

Теории за правното отношение

Структура на правното отношение

Видове правни отношения

Глава пета. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО

Уводни бележки

Понятие за субект на правото

Теории за субект на правото

Правосубектност

Понятие за правосубектност

Правен статут и индивидуален правен статус на субекта на правото

Видове субекти на правото

Физически лица

Понятие за физическо лице

Правосубектност на физическото лице

Правна индивидуализация на физическите лица

Актове за гражданско състояние и гражданска регистрация на физическите лица

Неимуществени права на физическите лица

Видове физически лица

Юридически лица

Понятие за юридическо лице

Основни теории за юридическите лица

Фикционна теория

Органична теория

Безсубектна теория (юридическото лице като форма на собственост)

Други теории за естеството на юридическите лица

Правосубектност на юридическото лице

Правна индивидуализация на юридическите лица

Вписване на юридическите лица и регистри за вписванията

Видове юридически лица

Държавата като субект на правото

Понятие за държавата като субект на правото

Държавата като властващ правен субект (система от държавни органи)

Държавата като субект на частното право

Държавата като субект на международното публично право

Международните организации като субекти на правото

Понятие за международни организации

Правосубектност на международните организации

Видове международни организации

Представителство

Практическа необходимост

Понятие за представителство

Теории за представителството

Видове представителство

Вместо заключение

Схеми и таблици