-10%

Ограничаване на конкуренцията от държавата

ISBN: 954-730-094-6
8,55 лв.
9,50 лв.
+

Държавно подпомагане, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия.

 

Глава първа
ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ КОНКУРЕНЦИЯТА

I. Понятие и теоретични основи на държавното регулиране на икономиката

1. Понятие и необходимост от държавно регулиране

2. Теоретични основи на държавното регулиране

II. Конституционна уредба и законово регулиране на икономиката и конкуренцията

1. Конституционни основи на държавното регулиране

2. Законово регулиране на икономиката и конкуренцията

III. Администриране на икономиката и конкуренцията

1. Понятие и органи

2. Методика на административното регулиране на икономиката

3. Правомощия на КЗК в защита на конкуренцията

4. Регулиране на цените

5. Регулиране на достъпа до пазари

IV. Тенденциите в ЕО

1. Принципът на субсидиарността

2. Предимство на правото на ЕО

3. Разрешенията в съдебната практика

Глава втора
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

I. Обща характеристика и режим

1. Обща характеристика

2. Правна уредба

II. Фактически състав на забраната

1. Понятие за държавна помощ

2. Нарушаване на конкуренцията

3. Засягане на външнотърговските отношения (международна клауза)

III. Форми на подпомагане

1. Активна и пасивна помощ

2. Преки и непреки помощи

3. Помощи, предоставяни по административен или по частноправен ред

4. Типични и нетипични форми

IV. Допустими помощи

1. Допустимост по право

2. Допускане с решение на КЗК

3. Производство пред Комисията

V. Последици от нарушаването на забраната

1. Недействителност на актовете

2. Задължение за връщане на неправомерно получената помощ

3. Санкции по ЗЗК

4. Гражданскоправни последици

5. Защита на икономиките на трети страни

Глава трета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

I. Понятие, уредба и значение за конкуренцията

1. Понятие

2. Уредба

3. Значение на обществените поръчки за конкуренцията

II. Принципи за защита на конкуренцията при възлагането на обществени поръчки

1. Осигуряване на условия за свободна и честна конкуренция

2. Прозрачност при възлагане на обществени поръчки и опазване на търговската тайна

3. Предимство на откритата процедура пред останалите начини за избор на изпълнител

4. Еднакво (недискриминационно) отношение към кандидатите и класиране на икономически най-изгодното предложение

5. Принцип на (не) значителността

6. Контрол върху процедурите и защита на участниците

Глава четвърта
ДЕЙСТВИЕ НА ЗЗК В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА. ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ

I. Предприятия от публичния сектор на икономиката

1. Публични предприятия

2. Предприятия с изключителни или особени права

3. Забранени мерки на държавата

4. Възможни нарушения на конкуренцията и правомощия на КЗК

II. Изключване на някои предприятия от приложното поле на ЗЗК

1. Извършване на услуги от обществен интерес

2. Невъзможност да се изпълняват задачите

3. Незасягане на конкуренцията в значителна степен

III. Либерализиране на някои сектори от икономиката

1. Далекосъобщения

2. Пощенски услуги

3. Доставка на енергии и газ

4. Транспорт