-10%

Основи на правната философия на XXI век

ISBN: 978-954-730-765-0
9,00 лв.
10,00 лв.
+

В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките на институционализирани дискурси.

В тях се решават практически политически задачи на рационална, аргументативна основа и резултатите се закрепват със задължителни правни норми. Тази характеристика важи само за демократично организирани общества, които следват модела на правовата държава.

Особено внимание в книгата се обръща на феномена на глобализацията, който води, между другото, до един вид „правен плурализъм“– комплекс от правила и норми от различни източници и с различен обвързващ ефект.

Това изследване се включва в международната правно-философска дискусия. То също така цели да разшири разбирането на практикуващите юристи за ролята на правото като координиращ фактор в национален и транснационален контекст. Не на последно място, авторът иска да събуди по-дълбок теоретичен интерес сред студентите по право, които са бъдещите дейни участници както в съответния национален правен ред, така и в областта на глобалното право.


Авторът проф. д-р Валентин Петев е преподавател по гражданско право, теория на правото и сравнително право в Университета в Мюнстер. След като завършва право в Софийския университет и аспирантура в Института за държавата и правото на БАН, той работи като научен асистент и защитава научна степен в университета „Фридрих Шилер“ в Йена. Следват различни преподавателски и изследователски ангажименти в университетите и научните институти на Йена, Хале, Берлин, Хамбург, Париж, Бохум и Мюнстер.

След преселването си във ФРГ проф. Петев публикува редица научни трудове, които го налагат като забележителен познавач на гражданското право на социалистическите страни, на сравнителното източно-западно право и на общата теория на правото.

Глава първа. Обща характеристика на съвременното общество

Глава втора. Социална и аксиологична същност на правото

Глава трета. Правото като политически регулатор на обществото

Глава четвърта. Правната действителност и нейното опознаване

Глава пета. Правата на човека през XXI век

Глава шеста. Правни структури на глобализираното общество