-10%

Отговорност за вреди от дефектни продукти

ISBN: 978-619-226-107-8
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Монографията е посветена на отговорността за вреди от дефектни продукти, която досега в българската литература не е била предмет на самостоятелно изследване, а е разисквана в по-общия контекст на защитата на потребителя. Целта на изложението е да се представят на читателското внимание теоретичните и практическите проблеми на отговорността за вреди от дефектни продукти, както и да се потърси отговор на въпроса – наистина ли и доколко европейското общностно право, и особено Директива 85/374/ЕИО, е повлияло положително върху развитието на отговорността за вреди от дефектни продукти в националните правни системи, най-вече в българската, както и доколко тези национални системи са били готови да предложат адекватно решение на проблема и без европейската хармонизация. 
В книгата е анализирана обективната отговорност за вреди от дефектни продукти от зараждането й до наши дни. Историческият и сравнителноправният преглед търсят отговор на въпроса кое налага въвеждането на отговорност без вина. Проследено е развитието на отговорността в англо-саксонската правна система, в която до голяма степен се е формирал институтът така, както е познат днес. Отделено е внимание на зараждането и развитието на отговорността за продукта в континенталното право, включително и у нас, преди въвеждането на европейските правила. Действащата уредба на изследваната отговорност се съдържа в Закона за защита на потребителите, но приложение намират и общите правила на деликтната отговорност по ЗЗД, което засяга въпроса за съотношението между двата закона и изисква съпоставката им, като включва в предметния обхват на изследването и редица дискусионни теми на общата деликтна отговорност. Специалната уредба оставя нерешени различни въпроси, някои от които са свързани с традиционни за българската доктрина проблеми, например относно обезщетяването на претърпените вреди, а други – с нови институти като колективните искове по глава тридесет и трета на ГПК. 


Христина Танчева е доктор по право, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат в Софийската адвокатска колегия и автор на публикации в периодичния научен печат.

Глава първа. ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ДЕФЕКТНИ СТОКИ. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРЕГЛЕД

1. Предримски период

2. Римското право

3. Средновековие и Ново време

3.1. Роля на Църквата

3.2. Правилото caveat emptor

3.3. Индустриална революция

4. Развитие на отговорността в common law

4.1. Преодоляване на изискването за пряка договорна връзка

4.2. Зараждане на стриктната отговорност и по-нататъшно развитие на отговорността

5. Развитие на отговорността в континенталното право

5.1. Франция

5.2. Германия

5.3. Австрия

5.4. Италия

5.5. Централна Европа (Чехия, Унгария и Полша)

6. Зараждане на потребителското право

7. Директива 85/374/ЕИО

7.1. Хармонизация на правилата

7.2. Последици от транспонирането

8. България

8.1. Режим на отговорността до приемане на законови правила

8.2. Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия

9. Извод

Глава втора. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДПОСТАВКИ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ДЕФЕКТНИ СТОКИ

§ I. Обща характеристика и съпоставка

1. Характер на отговорността по ЗЗП

2. Съотношение с общия режим по ЗЗД

3. Функции на отговорността

§ II. Предпоставки на отговорността

1. Противоправност

2. Субекти на отговорността

2.1. Отговорност на производителя

2.2. Субекти, които отговарят субсидиарно

3. Увреден

4. Продукт

4.1. Дефиниция

4.2. Изключения

5. Дефект

5.1. Обща характеристика. Терминологични уточнения

5.2. Видове дефекти

5.3. Дефиниция за дефект

6. Вреда

6.1. Вреда, причинена от телесна повреда или смърт

6.2. Вреда, причинена от повреждане или унищожаване на вещ

7. Причинна връзка

8. Обективна отговорност

8.1. Зараждане на обективната отговорност

8.2. Развитие на обективната отговорност за вреди от дефектни продукти

§ III. Основания, които изключват или ограничават отговорността за дефектни продукти

1. Основания по чл. 137 ЗЗП

1.1. Член 137, ал. 1, т. 1 ЗЗП

1.2. Член 137, ал. 1, т. 2 ЗЗП

1.3. Член 137, ал. 1, т. 3 ЗЗП

1.4. Член 137, ал. 1, т. 4 ЗЗП

1.5. Член 137, ал. 1, т. 5 ЗЗП

1.6. Член 137, ал. 2 ЗЗП

2. Основания по чл. 138 ЗЗП

3. Клаузи за изключване или ограничаване на отговорност

Глава трета. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВРЕДИ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА НА УВРЕДЕНОТО ЛИЦЕ

§ I. Обезщетяване на вреди от дефектен продукт

1. Имуществени вреди

2. Неимуществени вреди

2.1. Кръг на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди

3. Наказателно обезщетение

4. Поправяне на вредите

4.1. Определяне на стойността на вредите

4.2. Компенсация на вреди с ползи

4.3. Момент на изчисляване на стойността на вредите

4.4. Начин на плащане на обезщетението

5. Ексцес

6. Солидарна отговорност

7. Лимит на отговорността

8. Наследяване на вземането за обезщетение

§ II. Предотвратяване и ограничаване на вредите

1. Превантивни мерки

1.1. Спиране на разпространението, изтегляне, изземване и унищожаване на опасни продукти след продажбата

§ III. Реализиране на правата на увреденото лице

1. Извънсъдебно решаване на спор

2. Съдебно производство

2.1. Индивидуална съдебна защита

2.2. Подсъдност

2.3. Процесуални договори

2.4. Процесуална легитимация

2.5. Колективна защита

2.6. Квалификация

2.7. Доказване

3. Срокове

3.1. Тригодишен срок

3.2. Десетгодишен срок