-10%

Отказът от субективни права

ISBN: 978-619-226-161-0
 • Автор:
 • Художник:
  Антонина Георгиева
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  184
 • Година на издаване:
  2020
14,40 лв.
16,00 лв.
+

Промоцията важи от 3 юни до 30 юни 2021 г. 

В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право. В изследването са засегнати въпросите за формата на отказа, за видовете субективни права, от които може да бъде извършен, за правните последици от неговото осъществяване. Проведено е разграничение спрямо близки правни институти и са обсъдени някои спорни в практиката въпроси, касаещи неговото приложение. Проследено е развитието на института на отказа от субективни права от възникването му до съвременната му уредба в законодателствата на някои чужди държави. Накратко са представени и част от проблемите, произтичащи от упражняването на потестативното право на отказ от субективни права във виртуалната среда. Формулирани са предложения de lege ferenda, които целят подобряване на действащата нормативна уредба.


Владислав Дацов е адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, практикуващ предимно в областта на гражданското право. Автор е на множество статии, голяма част от които са посветени на актуални проблеми на българското гражданско процесуално право. Адвокат Дацов е бакалавър по „Международни отношения“ и магистър по „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“.

Първа глава. Същност и особености на отказа от права като правна сделка

§ 2. Правна същност на отказа от права като едностранна сделка

§ 2.1. Отказът от права като едностранна сделка

§ 2.1.1. Формиране на воля

§ 2.1.2. Изявяване на волята (волеизявление)

§ 2.1.3. Правна релевантност на волеизявлението

§ 2.2. Отказът от права като сделка на разпореждане

§ 2.3. Цел и резултат от отказа от права

§ 2.4. Субективното право като предмет на отказа от права

§ 2.4.1. Титуляр на правото

§ 2.4.2. Правопораждащ юридически факт

§ 2.4.3. Обем (съдържание) на правото

§ 3. Права, от които може да бъде извършен отказ

§ 3.1. Правомощия на лице, упражняващо публична функция

§ 3.2. Права, които са едновременно и задължения

§ 3.3. Права, отказът от които е изрично забранен от закона

§ 3.4. Бъдещи и условни права

§ 3.5. Лични и имуществени права

§ 3.6. Материални и процесуални права

§ 3.7. Абсолютни и относителни права

§ 3.8. Потестативни и притезателни права

§ 3.9. Права с повече от един титуляр

§ 3.9.1. Активна солидарност

§ 3.9.2. Съпритежание

§ 3.9.3. Съпружеска имуществена общност

§ 3.10. Частичен отказ от права

§ 4. Лица, които могат да направят отказ

§ 4.1. Лица, на които отказът е нормативно забранен

§ 4.2. Лица, които са нормативно задължени да упражняват правата си по определен начин

§ 4.3. Лица, които с отказа биха изгубили определено правно качество

§ 5. Форма на отказа

§ 5.1. Форма, изрично предвидена от законодателя за отказа

§ 5.2. Форма, предвидена от законодателя за сделките на разпореждане с определено право

§ 5.3. Форма, предвидена от законодателя само за прехвърлителните сделки с определено право

§ 6. Някои особени случаи на недействителност на отказа от права

§ 6.1. Обезнаследяване

§ 6.2. Отказ от право, което временно принадлежи на титуляря

§ 7. Оттегляемост на отказа

§ 8. Състояние на правото след отказа

§ 8.1. Отказ от вещни права

§ 8.2. Отказ от права на индустриалната или интелектуалната собственост

§ 8.3. Отказ от право, принадлежащо на няколко лица

§ 8.4. Извод

Втора глава. Разграничение от сходни правни институти

§ 9. Отказ от права и договор за опрощаване

§ 10. Отказ от права и неупражняване на права

§ 10.1. Изтичане на преклузивен срок

§ 10.2. Изтичане на погасителна давност

§ 10.3. Права, чието упражняване не е ограничено със срок         

§ 11. Отказ от права и отказ от договор

§ 12. Отказ от право и отказ от давност (чл. 113 и чл. 125, ал. 2 ЗЗД)

§ 13. Отказ от права и отказ от наследство

§ 14. Отказ от право и договор в полза на трето лице. Отказ от право и обещаване на задължението на трето лице

§ 14.1. Договор в полза на трето лице

§ 14.2. Обещаване на действието на трето лице

Трета глава. Модалитети на отказа от право

§ 15. Отказ от право със срок, под условие или с тежест

§ 15.1. Отказ от право със срок

§ 15.2. Отказ от право под условие

§ 15.3. Извод

Четвърта глава. Развитие на института на отказа от права

§ 16. Кратък исторически и сравнителноправен преглед

§ 17. Отказ от права във виртуалната среда

§ 18. De lege ferenda

Пета глава. Заключение

§ 19. Заключение