Правен режим на надзора върху банковата дейност

ISBN: 978-954-28-4375-7
35,00 лв.
+

Настоящият труд разглежда правния режим на надзора върху банковата дейност. Анализът започва с мястото на банковия надзор в системата на обективното право. В този контекст публичноправната уредба на банковото дело се съпоставя и разграничава от финансовоправното регулиране. На следващо място, изследването откроява белезите на банковия надзор като вид юридически контрол. Разглежда се банковата система, върху която се простира надзорът и се анализира съотношението между регулативния и надзорния дял на банковото законодателство. На трето място, в книгата се разкриват съдържанието и рамките на надзорната компетентност. Маркират се и промените в надзорната функция след установяването на „тясно сътрудничество“ между БНБ и ЕЦБ. На четвърто място, книгата изследва надзорното правоотношение и производство. В това число се разглеждат правното положение на надзорните органи и надзорната институция, адресатите на надзорната компетентност, както и надзираваният обект. В края на книгата банковият надзор се съпоставя с близки правни фигури като надзора върху финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, макропруденциалния надзор, платежния надзор, вътрешния банков контрол и външния одиторски контрол, финансовия надзор по ЗКФН, както и с режима на преструктуриране на банки по ЗВПКИИП.