-10%

Правните принципи

теория и приложение

ISBN: 978-619-226-085-9
18,90 лв.
21,00 лв.
+

Правните принципи са сред ключовите проблеми за правната наука и за юридическата практика. Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, форми, видове), разглежда ролята им по отношение на валидността в правото. Тя поставя принципите в рамките на националното и на международното право, както и на правото на Европейския съюз; на основните правни семейства, преди всичко на континенталното. Книгата е полезна за юристи, които се занимават с правна теория или се интересуват от нея. Тя е предназначена за студенти в подготовката им по обща теория на правото, защото при анализа на принципите са застъпени и други категории от областта на правната теория. Част от изследването, особено това за нормативните функции на правните принципи, има приложно значение и може да послужи на практикуващите юристи – предимно на съдии и адвокати. Последната глава, посветена на равенството като определящо правото основание, е социална и правна философия на принципите, която кореспондира със социологията, с историята, политическата и икономическата теория.


Янаки Стоилов е преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Води лекционни курсове по обща теория на държавата, политология и обща теория на правото. Почетен професор е на университета Джао Тонг в Шанхай. Автор е на монографията „Държавната власт: правно-политически разграничения и съотношения” и на десетки статии по проблеми на правото, държавата и политиката. Редица години е бил народен представител и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Като народен представител в VІІ-то Велико народно събрание активно участва в изработването и приемането на Конституцията на Република България.

Глава I. ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВЕН ПРИНЦИП

1. Терминът „правен принцип“

1.1. Терминът „принцип“ в правната теория

1.2. Терминът „принцип“ в законодателството и в съдебната практика

1.3. Мястото на принципите сред правните стандарти

2. Ценности и идеи, цели и принципи

2.1. Ценности, идеи и принципи

2.2. Цели и принципи

3. Разграничение между правни принципи и правила

3.1. Разграничение по степен и по качество

3.2. Валидност (юридическа сила) на правните принципи

3.3. Критерии за разграничение между правни правила и правни принципи

3.4. Определения за правно правило и за правен принцип

4. Правни принципи, политики, правни постулати

4.1. Правни принципи и политики

4.2. Правни принципи и правни постулати

Глава II. ФУНКЦИИ НА ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ

1. Видове функции на правните принципи

1.1. Познавателна функция

1.2. Ценностна функция

1.3. Системна функция

1.4. Тълкувателна функция

2. Нормативни функции на правните принципи

2.1. Насочват и рамкират правното регулиране

2.2. Решават конкуренцията между различни ценности и права

2.3. Установяват подлежащите на прилагане правила

2.4. Обосновават прилагането на правото

2.5. Определят граници на дискрецията в правото

Глава III. ФОРМИ НА ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ

1. Форми на установяване на правните принципи

1.1. Законови принципи

1.2. Юрисдикционни принципи

1.3. Юриспруденциални принципи

2. Начини на изразяване и логическа структура на правните принципи

2.1. Експлицитно и имплицитно изразени принципи

2.2. Логическа структура на правните принципи

3. Форми на съществуване на правните принципи

3.1. Принципи-декларации

3.2. Принципи-максими (сентенции)

3.3. Принципи-права

4. Основните права като принципи на правото

4.1. Еволюция на основните права-принципи

4.2. Правата принципи в правната теория и практика

4.3. Общото и различното между правни принципи и основни права

Глава IV. ВИДОВЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ

1. Обществено-политически и присъщи на правото принципи

1.1. Обществено-политически принципи

1.2. Присъщи на правото принципи

2. Общи и специални принципи

2.1. Общи (основни) принципи

2.2. Специални принципи

3. Принципи на частното и на публичното право

3.1. Принципите в деленето на правото на частно и публично

3.2. Особености в начина на установяване

3.3. Особености в логическите операции за извеждане на принципите

3.4. Особености в действието на принципите

4. Принципи на националното и на международното право

4.1. Принципи на международното публично право

4.2. Начин на установяване на принципите на международното право

4.3. „Общите принципи“ в международното право

4.4. Принципи на правото на Европейския съюз

5. Hard law и soft law принципи

5.1. Hard law принципи

5.2. Soft law принципи

Глава V. ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ВАЛИДНОСТТА В ПРАВОТО

1. Ролята на принципите за легитимиране на правото и на правния ред

1.1. Легалност, валидност и легитимност

1.2. Основни подходи за обяснение на валидността на правото и на правните правила

2. Принципите – критерии за валидност в правото

2.1. Принципите – политическа легитимност и правна валидност

2.2. Принципите – пределна степен на правна валидност

2.3. Принципите – критерии за валидност на правните правила

3. Принципът на правовата държава като критерий за валидност на правни актове

3.1. Принципът на правовата държава – съвременна легитимация на държавната власт

3.2. Принципът на правовата държава – основа на модерното публично право

3.3. Принципът на правовата държава – оценка за валидността на правни актове

Глава VI. РАВЕНСТВОТО КАТО ОПРЕДЕЛЯЩОПРАВОТО ОСНОВАНИЕ

1. Природа на правното равенство

1.1. Как се търси основанието на правото?

1.2. Предметна страна на правното равенство

1.3. Субектна страна на правното равенство

2. Равенството – мяра и принцип на правото

2.1. Равенството като правна мяра

2.2. Равенството като правен принцип

3. Пропорционално и прогресивно равенство в правото

3.1. Пропорционално равенство

3.2. Прогресивно равенство

4. Правно равенство и социално неравенство

4.1. Равенство на мярата и неравенство на резултата

4.2. Правното равенство и идеите за социално равенство/неравенство

4.3. От формално равенство към равенство на условията

5. Принципът на равенството – проверка и изпитание за демокрацията

5.1. Правно равенство и демокрация

5.2. Политическо равенство и демокрация

5.3. Социално равенство и демокрация