Противодействие на изпирането на пари

Практически наръчници
Том I – Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането  на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз

ISBN: 978-954-28-3799-2
18,00 лв.
+

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения de lege ferenda, изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ – между другото, завишена в безпрецедентни размери.


Пенчо Станкулов е юрист, експерт по подготовка и провеждане на обществени поръчки по Политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за провеждане на обществени поръчки. Автор на две самостоятелни книги – „Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи“ (2018 г.) и „Защита на възложителите по закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП“ (2017 г.). Съавтор е на „Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ (трето издание, 2019 г.) и автор на статии по темата в редица юридически списания.