-10%

Съдебна администрация

2 02 С05
8. издание
към 30 ноември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-248-8
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    224
  • Година на издаване:
    2023
8,91 лв.
9,90 лв.
+

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет през 2017 г., с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители.

Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата, реда за водене на електронните дела, както и правилата и изискванията за извършване на процесуални действия в електронна форма от и към органите на съдебната власт.

Включено е и извлечение от Закона за съдебната власт в частта му относно съдебната администрация и електронното правосъдие.

1. Закон за съдебната власт (извлечение)

2. Правилник за администрацията в съдилищата

3. Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

4. Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

5. Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма