2004 г.: Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

20–22 октомври 2004 г., Пампорово, хотел „Мургавец“

Александър Кацарски
Борислав Белазелков
проф. д. ю. н. Васил Мръчков
Камелия Маринова

СРЯДА, 20 октомври

9.00 отпътуване от София и обяд в Бачковския манастир
(за участниците, ползващи организиран транспорт)

13.00–15.00 настаняване в хотела

16.00–17.30 Защита на собствеността. Искови производства – лектор Камелия Маринова

 • проблеми на държавната и общинската собственост
 • вещноправни аспекти на приватизацията
 • искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
 • вписване на искови молби

17.30–18.00 кафе пауза

18.00–19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

 

ЧЕТВЪРТЪК, 21 октомври

закуска

9.30–11.00 Развитие на касационното обжалване от установяването му през 1997 г. – лектор Борислав Белазелков

 • актове, подлежащи на касационно обжалване
 • основания за касационно обжалване
 • правомощия на касационната инстанция
 • производство пред касационната инстанция
 • тълкувателни решения на ВКС – № 1 от 2001 г. и № 2 от 2004 г.

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–14.00 обяд

15.00–16.30 Искови производства в дружественото право, уредени в Търговския закон – лектор Александър Кацарски

 • при учредяване на дружеството – иск по чл. 70
 • свързани със съдружническото/акционерното правоотношение – иск по чл. 71 и по чл. 74. Изводи от чл. 75, ал. 2
 • свързани с малцинствени права – чл. 240а
 • при преобразуване – вливане, сливане, разделяне и отделяне (чл. 263о, чл. 263п и чл. 263р) и промяна на правната форма (чл. 263к, чл. 264л и чл. 264м)
 • при прекратяване на дружеството – събирателно и командитно (чл. 95), ООД (чл. 155), акционерно и командитно с акции (чл. 155, ал. 1, т. 4, 5 и 6)

16.30–17.00 кафе пауза

17.00–18.00 дискусия по темата

19.00 вечеря

 

ПЕТЪК, 22 октомври

закуска

9.30–11.00 Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове – лектор проф. д. ю. н. Васил Мръчков

 • възникване на трудовото правоотношение. Срочни трудови договори, трудов договор за изпитване
 • работодателят като страна по трудовото правоотношение
 • колективен трудов договор
 • имуществена отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест
 • прекратяване на трудовия договор на най-често прилаганите общи основания. Основания за уволнение с предизвестие. Дисциплинарно уволнение
 • предварителна закрила при уволнение
 • съдебна защита срещу незаконно уволнение

11.00–11.30 кафе пауза

11.30–12.30 дискусия по темата

12.30–14.00 обяд

отпътуване за София